PredsedstvoUredništvoProdaja knjig
DomovKontaktiPrireditveČlanstvoIz zgodovineGlasnikNapovedi

Machiavelli

Vladar, ponatis

Cena: 25 €   naroči

Ernst Junger

Na zidu časa

Spis Na zidu časa / An der Zeitmauer iz leta 1959 govori o človeku na previsu pred smrtjo. Pred smrtjo, ki nas potisne onstran zidu časa. Obenem vsebuje tudi refleksijo tako lastnih interpretacij v Delavcu kot celotnega dogajanja v dobi nacionalsocializma. Sonavzoče pa so tudi misli, ki jih je Jünger razvil v času spora z Martinom Heideggerjem, ki je v nasprotju z njim terjal, da se odrečemo preseganju tehnike in sestopimo k njenemu izvoru, ki kot tak ni nič tehničnega.

Cena: 25 €   naroči

Dimitrij Rupel

Železo in žamet ali od kulture do države

Slovenska državnost in Evropska unija po koncu hladne vojne.
Najnovejše Ruplovo delo govori o četrt stoletja (1991-2016) prelomnega družbenega dogajanja na Slovenskem in o zunanjepolitičnem položaju Slovenije po mednarodnem priznanju leta 1992. Nekatera poglavja opisujejo začetke in obete, druga razočaranja in težave. Avtor, ki se označuje kot “pisec teh vrstic”, v začetku postavlja vprašanje o legitimnosti v poznem socializmu in o možnosti, da bi tako Slovenci kot Evropejci (namesto socializma ali nacionalizma) našli novo vezivo za 21. stoletje. S posebno pozornostjo se ukvarja z vprašanji sposobnosti in z dosežki slovenskih voditeljev od Slomška do Pučnika.

Cena: 28 €   naroči

Irena Avsenik Nabergoj

Zgodovina protijudovsta in antisemitizma v Evropi

V času, ki hitrost zamenjuje za kvaliteto, in v okoliščinah, ki nas silijo v takojšnje in pogosto ne prav dobro premišljeno publiciranje naših raziskovalnih rezultatov, je pretehtana in vsebinsko zelo dobro strukturirana razprava Irene Avsenik Nabergoj več kot prijetno presenečenje. Ob jedrnatem uvodu, v katerem se seznanimo z zgodovino judovstva in začetki arhaičnega antisemitizma, nas poleg jasne identifikacije razlogov za judovsko izključenost seznani s podobo in samopodobo Judov v evropski literarni dediščini. Pri tem svoje izsledke dosledno primerja z interpretacijami kolegic in kolegov iz Izraela, Evrope in ZDA. Pri tem ne gre samo za običajno povzemanje relevantnih študij na tem področju, temveč tudi za tenkočutno, mestoma tudi kritično dopolnjevanje. Glede na to delo Irene Avsenik Nabergoj ne bo zanimivo samo za slovensko akademsko javnost, temveč tudi za širšo publiko, brez dvoma pa bodo po knjigi radi posegali tudi ambicioznejši študenti različnih družboslovnih in humanističnih smeri.

Cena: 30 €   naroči

Marko Munih ur.

SI robotika

Knjiga je posvečena 80-letnici akad. prof. Alojza Kralja. Prvi del knjige je t.i. laudatio, v katerem so zaobsežene čestitke in spomini dvajsetih njegovih sodelavcev. Med njimi so njegovi nekdanji študenti, akademiki, razvijalci iz industrije, sodelavci iz medicinskega okolja, profesorji iz tujine. V drugem delu so poglavja, ki so jih napisali mlajši slovenski robotiki, večinoma so tik pred doktoratom ali pa nekaj let po doktoratu. Prihajajo iz raznih raziskovalnih ustanov, univerz in podjetij iz Slovenije. Knjiga v 26 poglavjih povzema glavnino raziskovalnih aktivnosti na področju robotike v Sloveniji v zadnjem desetletju.

Cena: 27 €   naroči

Več avtorjev

Tolminska knjiga

Tolminska knjiga, podobno kot druge 'lokalne' knjige, prinaša besedila, katerih ustvarjalci iz te lokalitete izvirajo in jo opisujejo, v nekaterih primerih tudi soustvarjajo njeno literarno oz. kulturno identiteto, ali pa jo jemljejo kot motivno izhodišče za literarno ustvarjanje oziroma se je znašla med njihovimi impresijami, vtisi, občasnimi ustvarjalnimi obdobji, ki so jih preživeli tod. Prostorsko se bolj ali manj ujema z opredelitvijo Tolminskega pri zgodovinarju Simonu Rutarju (kar je veljalo še tudi za tolminsko občino pred osamosvojitvijo Slovenije, ko so se občine razdrobile na manjše enote). Zvrstno se ne omejuje strogo na leposlovna besedila, ampak vključuje tudi spominske, kvalitetne publicistične, zgodovinopisne in morda še katere elemente, objavljene v knjigah, v manjši meri tudi v časnikih in revijah, zlasti v 19. stoletju, ko je Tolminska prednjačila v čitalništvu in narodnobudniškem organiziranju.

Cena: 27 €   naroči

Gorenjske družine v 18. stoletju

Več let trajajoče naporno in zahtevno delo s prepisom izvirnih latinskih zapisov je vzorno in dosledno, tudi z nespremenjenimi občasnimi pisnimi pomotami takratnih prepisovalcev, opravil izkušeni poznavalec rokopisnih izvirnih arhivskih gradiv arhivar Tone Krampač.
Knjiga je izšla v sodelovanju Celjske Mohorjeve družbe, Inštituta Karantanija in Slovenske matice.

Cena: 38,5 €   naroči

Tine Hribar

Nesmrtnost in neumrljivost

Od Gilgameša do Pavla oz. prvih kristjanov so ljudje verjeli v neumrljivost, v večno življenje brez prehoda skozi smrt. Nesmrtnost pa pomeni posmrtno življenje, Življenje onkraj smrti. Neumrljivost in nesmrtnost torej nista eno in isto. Tako se sodobni znanstveniki prizadevajo predvsem za neumrljivost, za podaljšanje življenja samega, s skrajnim dometom v neskončnosti. Knjiga Nesmrtnost in neumrljivost vsebuje prikaz, analizo in interpretacijo človekove želje po neumrljivosti oz. nesmrtnosti od svetovnih religij prek filozofije do prizadevanj na področju znanosti.

Cena: 29 €   naroči

Več avtorjev

Blejska knjiga

Čeprav Bled ni mesto v strogem pomenu besede, je njegova zgodovina tako razgibana in zanimiva, da smo se odločili v serijo knjig o slovenskih mestih uvrstiti tudi ta, ne samo turistično znamenit kraj. Na Bled je navezanih vrsta literarnih del proze ni poezije, posebej bogato pa je spominsko gradivo pričevalcev iz različnih obdobij. Od ljudskega pesništva preko romantike in moderne, pričevanj iz habsburških časov in prve svetovne vojne, obdobja med obema vojnama, ko je bil Bled v poletnih mesecih, ko se je tja preselil dvor Karađorđevićev tako rekoč glavno mesto tedanje države, nemška okupacija in partizanski odpor v drugi vojn in povojni čas – kraj je ves čas svojega obstoja puščal za seboj zanimiva literarna in zgodovinska pričevanja.

Cena: 33 €   naroči

John Romer

Zgodovina starega Egipta; od prvih velikih kmetovalcev do Velike piramide

A History of Ancient Egypt in s podnaslovom prvega dela: From the first farmers to the Great Pyramid. Gre za zgodovinski pregled v dveh delih.S slovenskim prevodom obeh knjig bomo Slovenci dobili zelo strokovno in z vsemi najnovejšimi spoznanji obogateno delo.
Prva knjiga obravnava začetke te civilizacije, ki ji sodobna stroka priznava večjo starost, kot so ji to pripisovali tradicionalni egiptologi. Začela naj bi se torej skoraj dva tisoč let pred dinastičnim obdobjem, ki je po splošno sprejetem mnenju trajalo tri tisoč let. Prvi del, ki torej obravnava stari Egipt v Kameni in Bronasti dobi in se nadaljuje z dinastičnim obdobjem, se pravi prvimi faraoni ter se s konča z gradnjo najznamenitejše piramide: Velike piramide v Gizi, tako imenovane Keopsove (Kufujeve v originalu) piramide.
Knjiga je opremljena s številnimi črno-belimi ilustracijami, risbami in zemljevidi (približno 300) ter barvnimi fotografijami (30). Knjigi je dodan slovarček pomembnih besed; njihov prevod bo pomagal utrditi nekatere strokovne izraze, nekatere pa bo uvedel na novo in bodo na potrditev še morali počakati.

Cena: 33 €   naroči

Borislav Pekić

Roman 1999

Roman 1999 je sestavljen iz petih delov in vsak del opisuje nastanek in propad enega človeštva oz. sveta. V vseh svetovih nastopa junak po imenu Arno enkrat kot človek drugič kot robot, pri čemer so vloge robotov in ljudi med seboj močno prepletene. V zadnjem delu romana se robot Arno, ki so ga programirali, da povzroči konec sveta 6. julija 1999, odloči, da tega ne bo storil. S tem dobi njegov mehanizem svobodno voljo in dušo, svet pa prvega človeka. Tako se vloga zadnjega Arna spoji z vlogo prvega, z začetka knjige, ko se kot mutant odloči, da bo ob sončnem mrku l. 1999, ki je uničil prvo človeštvo, ostal tu in ne bo zbežal, saj ga ljudje potrebujejo. Roman se konča z opisom pašnika in krta, ki nastopata v vseh delih romana kot simbol življenja in upanje, da človek kot tak ne bo izumrl. Delo govori o našem človeštvu, ki bi se moralo posvetiti bolj duhovnemu kot materialnemu razvoju.

Cena: 27 €   naroči

Neža Zajc

O Danetu Zajcu

V knjigi je zbranih deset pričevanj, spominov in posebnih notranjih pogovorov. Besedila so napisali avtorji, ki so svoja razmišljanja o njem zbirali deset let, ki so minila od pesnikove smrti. V besedilih zbranih v knjigi se najprej soočimo z avtobiografskimi spomini na pesnika, ki se mestoma prelevijo v čiste poetične resnice v obliki pesmi (N. Grafenauer, B.A.Novak, B. Senegačnik), ali pa izpovedujejo neka povsem osebna doživetja Daneta Zajca in njegove poezije(B. Senegačnik, J. Perovšek, I. Grdina). Sledijo različna razumevanja in razmeroma celostne interpretacije Zajčevega opusa (I. Grdina, D. Poniž, T. Toporišič, I. Saksida).

Cena: 14 €   naroči

Eneade Plotin

Zbrani spisi, 1. del

Plotin (3. stol.n.š.) je najpomembnejši filozof pozne antike, ki je sintezno povezoval Platonovo filozofsko izročilo z Aristotelovim, stoiškim idr., hkrati pa je utemeljitelj novo platonizma. Že v antiki je veljal za najpomembnejšega Platonovega interpreta, njegova izvirna misel, v katero je ovil svoje interpretacije starih filozofov, pa ga je napravila za vodilnega misleca poznejših stoletij, predvsem evropskega humanizma in renesanse, ki sta ga spoznala prek latinskega prevoda Marsilia Ficina. V moderni dobi Plotinove Eneade (»Deveterke«, tj. šest snopičev po devet filozofskih razprav) ostajajo (poleg Platonovih in Aristotelovih) eden temeljnih tekstov antične filozofije in zadnjih nekaj desetletjih opazno raste zanimanje za Plotinov nauk o Enem ter umu in duši, človeški in vesoljni. Eneade, ki so Plotinovo »zbrano delo«, so tako prevedene že v mnoge moderne jezike, saj so nepogrešljivi del naše skupne filozofske in kulturne dediščine. V slovenščino so bile do sedaj prevedene le štiri razprave, zanimanje za Plotina v slovenskem prostoru pa še naprej raste.

Cena: 27 €   naroči

Janko Kos

Sociologija slovenske književnosti

Avtor razume literarno sociologijo kot posebno znanstveno disciplino na meji med sociologijo in literarno vedo. Literarna sociologija, ki raziskuje slovensko literaturo na avtorski ravni, ima za analizo, ki povezuje obe področji. na razpolago dovolj podatkov, ki omogočajo zanesljivo razlago pomena književnosti v vsakokratnem zgodovinskem družbenem kontekstu. Janko Kos na ta način interpretira slovensko literaturo v širokem zgodovinskem loku družbenih okoliščin in ideologij. Ideologije so močneje udeležene v obdobjih, ki so socialno in politično izrazito konfliktna. Obstajajo pa seveda tudi avtorji in dela, ki se izmikajo tovrstnim opredelitvam, so ideološko večznačni ali povsem neopredeljivi. Gre za izjemno delo odličnega poznavalca slovenske in evropske literature ter družbenih okoliščinah, v katerih je nastajala.

Cena: 21 €   naroči

Ivan Vogrič

Stoletje pred prvo svetovno vojno

Delo izpodbija v zgodovinopisju razširjeno mnenje, da je bilo stoletje od dunajskega kongresa ( 1815) do izbruha prve svetovne vojne (1914) na Slovenskem čas brez vojaških pretresov večjih razsežnosti.Resda tedaj na njem skoraj ni bilo vojaških operacij, je pa bilo posredno prizadeto, saj so slovenski vojaki sodelovali v vojnah zunaj etničbnega ozemlja, vključno z vojaškimi operacijami na Balkanu, ki so vplivale na iztek t.i. dolgega 19. stoletja. Prisoten je bil pojav, ko je več vojakov umrlo zaradi bolezni, kot pa na bojišču, število civilistov, umrlih zaradi "kolateralne" škode, pa je večkrat presegalo število žrtev med vojaki, tudi v času miru.

Cena: 9,5 €   naroči

Mitja Saje

Zgodovina Kitajske

Zgodovina Kitajske je zgodovinopisna monografija, ki predstavlja zgodovinski razvoj Kitajske od najstarejših časov do sodobne dobe. Knjiga je pregledno strukturirana, avtor pa po uvodnih poglavjih, v katerih je orisal temeljne značilnosti kitajskega geografskega in naravnega prostora, kitajski odnos do lastne zgodovine, pri vsakem zgodovinskem obdobju nazorno predstavlja ne le politični in upravni, temveč tudi družbeni, gospodarski , kulturni in verski pogled. Opremljena je z zemljevidi in izbranimi črnobelimi ilustracijami.

Cena: 39 €   naroči

Iztok Simoniti

Deus vult: o vrednotah kristjanov

Tema so vprašanje svobode, kulture, religije in sekularnosti z vidika dveh etničnih sistemov Zahodne civilizacije.Sedanja evropska ali zahodna svboboda je rezultat grško-rimske tradicije in ne judovsko-krščanske. Zahodni človek je predstave o dobrem in zlu, etiko, moralo, vrednote, etos organiziral v skladu z obema tradicijama, v dva velika etnična sistema. Zato imajo vrednote monoteistov (judov, kristjanov, muslimanov) in monistov (komunistov, fašistov, nacistov), ter pluralistov (demokratov, liberalcev, republikancev) ista imena - na primer iskrenost, resnicoljubnost, pravičnost.., vendar pa različno delujejo v konkretnem življenju.

Cena: 23 €   naroči

Rok Svetlič

Prenašanje bit sveta(Ontologija prava in države)

Knjiga odpira problematiko filozofije prava na ravni odnosa mišljenja in biti, ter povzroča številne defekte pri funkcioniranju prava.Analizira dela avtorjev, v katerih odklanjanje obstoječega sveta nastopa kot negativna gesta, ki omogoča ohranjanje ideje metafizičnega preseganja človekove biti v svetu.Izpostavljeni so zlati naslednji avtorji: S. Žižek, A. Badiou, A. Negri, N. Klein..

Cena: 29 €   naroči

Več avtorjev

Slovenska matica -150. let dela za slovensko kulturo

Skupina sodelavcev Slovenske matice je ob 150-letnici naše najstarejše kulturne ustanove napisala vrsto besedil, ki se ukvarjajo z razpravami o tem obdobju slovenske kulture. V knjigi se srečujemo z družbenimi in kulturnimi razmerami, v kakršnih so slovenski ustvarjalci delovali v 19. in 20. stoletju, pa tudi v obdobju samostojne Slovenije. Znotraj tega okvira je osvetljeno tudi specifično delovanje Slovenske matice, od njenega prizadevanja za slovensko leposlovje, za prevajanje antičnih del, izvirne in prevodne filozofije, del s področja folkloristike, umetnostene zgodovine in arhitekture. Knjiga je pomemben prispevek k ozaveščanju o tradiciji in sodobni kulturni identiteti Slovencev.

Cena: 16 €   naroči

France Bernik

Od književnosti do likovne umetnosti in glasbe

Literarni zgodovinar F. Bernik se v svoji novi knjigi esejev in znanstvenih člankov v prvem delu knjige ukvarja s pomembnimi vprašanji slovenske kulturne zgodovine, vendar vselej s poudarkom na živih, aktualnih vsebinah. Drugi del je tematsko bolj enovrsten, osredotočen je na začetke slovenskega slovstva, potem na izbrana poglavja iz naše literarne umetnosti 19. in 20. stoletja. V tretjo skupino so uvrščeni portreti raziskovalev slovenske književnosti. Četrta, najbolj raznovrstna skupina predstavlja vidnejše osebnosti slovenske humanistike na neliterarnih področjih. Iz sestavnih delov knjige je nastala raznorodna in hkrati homogena, organizirana celota.

Cena: 23 €   naroči

Irina Rahovsky Kralj

Akademska slikarka Irina Rahovsky Kralj (1937-2011) je ustvarila izjemen umetniški opus, posvečen, kakor je sama dejala, ljudem. Njen opus opozarja na zanimiv, individualno obarvan slikarski izraz, pri katerem je umetnica povezovala intuitivno dojemanje motiva s pretehtanim študijskim pristopom. Posebej jo odlikujejo intenzivne barve, s katerimi se je izražala. V monografiji so tudi številni portreti slovenskih vrhunskih ustvarjalcev.

Cena: 29 €   naroči

Saša Vuga

Sveti Anton Prašičkar

Gre za četrti avtorjev romaneskni triptih, ki ga sestavljajo tri zgodbe: Domobranec, 2015 - zgodba se razplete ob usodi preprostega mladeniča Rafka Karlina. Druga zgodba Sv. Anton Prašičkar govori o želji, da se nekdo spremeni v prašička, ker se je naveličal biti človek. Tretja zgodba Mrtvaški ples govori o križevem potu čleveka, ki preživi nekakšen hrastoveljski mrtvaški ples, konča pa sredi prijaznega ribjega lova, zaboden - kot klobuk, ki ga odnaša rewka.

Cena: 26 €   naroči

Vlado Motnikar, urednik

Kamniška knjiga

Kamniška knjiga nadaljuje knjižno zbirko, v kateri založba Slovenska matica sistematično predstavlja odsev slovenskih mest v leposlovju, pričevanjih in likovni umetnosti. Z ljudsko in umetno pesmijo, črticami in proznimi odlomki, spominskimi zapisi in izseki iz dnevnikov in korespondence bo Kamniška knjiga na prek 300 straneh predstavila preteklost in sedanjost enega najstarejših slovenskih mest in njegovega zaledja vse od hitrega razvoja v srednjem veku prek burnih protestantskih časov do zatona v 17. stoletju, pa ponovnega razcveta v dobi razsvetljenstva, v predindustrijski in še bolj industrijski dobi vse do današnjih dni. Besedila avtorjev, kot so Valvasor, Japelj, Trdina in Jenko, Jurčič in Kersnik ter številnih pesnikov in pisateljev 20. in 21. stoletja (Milčinski, Pregelj, Bartol, Kozak, Balantič, Zorman …) prikazujejo življenje različnih družbenih plasti v mestu in okolici, razširjeno z izborom bogate planinske literature. V likovni govorici jih spremlja prek trideset reprodukcij Valvasorja, znamenitih krajinarjev iz 19. stoletja (Goldenstein, Karinger, Langus …) ter kamniških oz. s Kamnikom povezanih slikarjev, kot so člani družine Koželj, Vavpotič, Gaspari, Cuderman, Maleš vse do Lipovca, Sterleta, Perka in najmlajših

Cena: 27 €   naroči

Iztok Simoniti

Ustvarjalnost

Kar človek ustvari, to človek je, kot posameznik, pripadnik naroda, kulture, civilizacije, človeštva, in ne nazadnje biološke vrste. Poudarek je na posamezniku, saj se ideje še vedno rojevajo v eni človeški glavi in se šele potem morebiti uresničujejo skupno. V tem smislu petindvajset posameznikov različnega spola, poklica, prepričanja, starosti in različnih izkušenj razmišlja in piše o ustvarjalnosti z vidika svojega specifičnega opusa pisatelja, slikarja, kiparja, matematika, biologa evolucionista, psihiatra, geografa, teologa, filozofa, umetnostnega zgodovinarja, primerjalnega književnika, arhitekta, računalničarja, pravnika itd. To mnoštvo vidikov razkriva najširše ravni ustvarjalnosti: vse ostrejše tekme in zato selekcije, ter vedno hitrejše evolucije človeštva, za katero nismo več gotovi da vodi v pozitivno smer; problem spremembe negativne paradigme in obrata v dojemanju t.i. napredka; nujne zveze med etiko, moralo, vrednotami in tem, kar je ustvarjalno; ali človek ustvarja samo to, kar potrebuje, ali pa to, kar ustvari, presega smisel njegovega življenja

Cena: 27 €   naroči

Andrej Capuder

Povest o knjigah, dotisk

NAGRADA MARJANA ROŽANCA ZA NAJBOLJŠO SLOVENSKO ESEJISTIČNO ZBIRKO LETA 2015.
KNJIGA NA VOLJO PRVI TEDEN NOVEMBRA
Andrej Capuder, pisatelj, prevajalec, profesor, politik in diplomat je napisal zanimivo delo o knjigah, ki so vplivale nanj, ki so ga oblikovale in h katerim se je pogosto vračal. Seveda ne piše o vseh knjigah, ki jih je bral, a njegov izbor ter duhovito in poglobljeno premišljevanje o njih bo za bralca gotovo zanimivo doživetje. »Knjiga je tudi ljubezen,” piše Capuder v uvodu in nadaljuje: “Kdo je tu zapeljivec in kdo zapeljani, je težko ugotoviti in v tem je največji čar. Premorejo ga samo veliki avtorji, odtod nezmotljivi naziv »klasika«, ki ga ob vseh premenah dobe,mode in okusa še pozna spomin človeštva.”

Cena: 28 €   naroči

Niko R. Kolar Vinko Ošlak,

Slovenjegraška knjiga

Slovenjegraška knjiga, ki sta jo uredila Niko R. Kolar in Vinko Ošlak, ni zgodovinska monografija o mestu, čeprav je v knjigi vendar veliko zgodovinskega gradiva; ni sistematičen pregled umetniškega poustvarjanja, čeprav je knjiga bogata umetniških dosežkov in prikazov skozi zgodovino obravnavanega mesta. Je tudi leksikon najpomembnejših osebnosti obravnavanega mesta, ki so dala mestu zgodovinski in aktualni pomen, knjigi pa barvitost in zanimivost. Poudarek knjige je tudi na literarnem prikazu stvari in dogodkov, oseb in tudi gostov, ki sestavljajo korpus zanimivosti in vznemirljivosti obravnavanega mesta. Mesto se lahko izkaže celo v literarni dvojezičnosti, saj je v njem živel avstrijski pesnik nemškega jezika Ernst Goll, ki je v knjigi tudi dovolj počaščeno zastopan. Specifika slovenjegraške kulture pa je likovna umetnost, saj so tu doma tako močne umetniške osebnosti, kakor kipar Franc Berneker ali slikar Jože Tisnikar, vsekakor pa tudi likovni pedagog, izreden galerist in tudi sam slikar in odličen portretist prof. Karel Pečko. Ta knjiga je tudi dokument včasih nedojete resnice, da veličina ni vedno v sorazmerju z velikostjo in da biti na geografskem robu ne pomeni biti tudi biti nujno na robu tega, kar sestavlja človekovo in narodovo bistvo.

Cena: 29 €   naroči

Tadej Bajd, Ivan Bratko

Robotika in umetna inteligenca

Namen knjige je predstaviti slovenski javnosti dosežke slovenskih raziskav s področja robotike in umetne inteligence. Za te raziskave je predvsem značilna močna vpetost v mednarodni prostor. Sicer zahtevni problemi sodobne robotike in umetne inteligence so predstavljeni na dovolj enostaven način, tako da knjiga lahko pomeni zanimivo branje za vsakogar, ki se želi seznaniti z dosežki sodobne znanosti na tem področju. Tehnika in naravoslovje sta v širši slovenski javnosti in med izobraženci premalo navzoča, zato bo knjiga dobrodošel pripomoček za razumevanje vsebine in problemov tehnologije in znanja, ki osvajata in spreminjata svet.

Cena: 19 €   naroči

Ivan Urbančič

Razmišljanja v preddverju filozofije

V program smo uvrstili tudi delo enega najvidnejših slovenskih filozofov Ivana Urbančiča. Njegovo premišljevanje namreč presega strokovna obzorja in se ukvarja z izrazito široko in danes še posebej aktualno tematiko o slovenstvu. S »slovenstvom« Urbančič razume slovensko narodno gibanje k lastni državnosti in slovenski narod z njegovo kulturo, katere sestavina je tudi filozofija. V svojih suverenih in drznih razmišljanjih se Urbančič ne ozira samo v zgodovino, ampak se še posebej ukvarja s položajem slovenstva danes.

Cena: 23 €   naroči

Mirko Mahnič

Prešernov verz

Prešernov verz je zadnji del istoimenske knjižne serije, v katerem Mirko Mahnič analizira in komentira celotno poezijo Franceta Prešerna. V knjigi se osredotoča na zadnje, predsmrtno obdobje pesnikove ustvarjalnosti, pesmi pa izčrpno, do potankosti in z veliko osebno zavzetostjo označuje in pretresa z vseh vidikov, jezikovnih, akustičnih, pomenskih, biografskih, kulturnozgodovinskih, tako da je njegovo prešernoslovsko razmišljanje pomembno dopolnilo dosedanjemu prešernoslovju. Pripovedno je uokvirjeno v čas piščevega počitnikovanja na otoku Silbi, kjer Mahniča ne glede na počitniško vzdušje docela obseda razmišljanje o Prešernu. Knjiga je posvečena pokojnemu predsedniku Slovenske matice, avtorjevemu bratu dr. Joži Mahniču.

Cena: 28,11 €   naroči

Ana Toroš

O zemlja sladka. kamen, zrno, sok

Delo s podnaslovom Alojz Gradnik in romanski ter germanski svet, zapolnjuje vrzel v celovitejšem poznavanju Alojza Gradnika v evropskem literarnem okviru. Upoštevajoč različne vidike primerjalne književnosti osvetljuje njegovo pesniško in prevajalsko delo, ki je povezano z zahodnoevropskim in severnoevropskim kulturnim prostorom. V ta namen obravnava tri relacije med pesnikom ter romanskim in germanskim svetom; v prvem delu preučuje Gradnikove literarne stike z romanskimi in germanskimi avtorji, drugo poglavje preučuje podobo romanskih in germanskih narodov v njegovem pesništvu, tretje poglavje raziskuje recepcijo Alojza Gradnika kot pesnika in prevajalca v druih državah.

Cena: 19 €   naroči

Maja Milčinski

Telo-duh v filozofsko-religijskih tradicijah

Pričujoča knjiga se ukvarja z vprašanjem, ali je v globalnem svetu mogoče in potrebno razvijati nove načine filozofiranja, ki presegajo lokalno in kulturno pogojene okvire? Danes filozofija ni več potrebna pri ideoloških in političnih bojih. Potrebna je kritika in razširitev kulturnozgodovinskega horizonta historiografije filozofije, saj so filozofski koncepti, metode in teorije, ki se imajo za univerzalne, kulturno pogojene.

Cena: 22,57 €   naroči

Bogomila Kravos

Zgodba mojega očeta

Avtorica je napisala zgodbo, kije več kot biografija njenega očeta . Za njo se razkriva težavno zgodovinsko obdobje primorskih Slovencev, ki je tako ali drugače prizadelo ali zaznamovalo slehernega posameznika.

Cena: 18,22 €   naroči

Peter Sloterdijk

Spremeniti moraš svoje življenje

Sloterdijk v tej knjigi, nastali leta 2009, prikazuje Zemljo kot planet vadečih. Vsi ljudje, kmetje, delavci, vojaki, jogiji, govorniki, glasbeni virtuozi ali modeli so vadeča bitja, ki s svojimi vajami, urjenji proizvajajo sami sebe in se perfekcionirajo. Avtor prikazuje popolnoma novo antropologijo, katere bistvo vidi v spoznavanju samooblikovanja vsega človeškega. Vse človekove dejavnosti imajo neizogiben povratni učinek tako na posameznika kot na družbo.

Cena: 39 €   naroči

Dante Alighieri

Monarhija

Dante Alighieri ni bil samo velik pesnik, ampak tudi filozof in družbeni ter politični mislec. Njegova Monarhija sodi me njegova manj znana dela, vendar pa je tudi za sodobno filozofijo v zadnjem času postala pravo odkritje , ki odpira razumevanje za preboj humanistične misli iz srednjeveške statike. Dante z njim ne nastopi zgolj kot eden zadnjih velikih mož srednjega veka, ampak tudi kot prvi mislec sodobnosti in pobudnik tiste »humanitas«, ki se je v naslednjih desetletjih prebudila v severni Italiji in se od tam razširila po Evropi.

Cena: 19 €   naroči

Saša Vuga

Borodin

V knjigi Borodin kljub brezčasnosti, povezani s preteklostjo, prevladujejo aluzije na aktualnost v »deželi zadrtih hlapcev«, ki je danes v lasti »Räuberbande«. Skoznje dojemamo reakcije na današnji dan, ko poštenje nima teže. S to resničnostjo in tudi človeško minljivostjo se pisatelj spoprijema v svojem mojstrskem slogu na duhovit in slikovit način.

Cena: 25 €   naroči

Lenart Škof

Etika diha in atmosfera politike

"Knjiga Etika diha dr. Lenarta Škofa tematizira vprašanje intersubjektivnosti in etike ter pri tem obravnava nekatere ključne mislece zahodne tradicije filozofije (Schelling, Feuerbach, G.H. Mead, Heidegger, Derrida, Levinas, Irigaray). V ospredju je analiza telesnosti, ki jo dr. Škof tematizira z metodo t.i. etične anatomije telesa. S primerjavo med staroindijsko in klasično in sodobno zahodno filozofijo razvija nov model etike, temelječe na zavedanju elementov (voda in zrak). V ospredju je element zraka/diha ter etični fenomen so-dihanja, ki ga izpeljuje iz telesa preko etičnih gest pozornosti, miroljubnosti ter sočutja. Svojo etiko v tem delu navezuje tudi na sodobno politično filozofijo Luce Irigaray in z vrsto primerjav pokaže na temeljno intersubjektivno naravnanost skupnostnega modela politične etike."

Cena: 29 €   naroči

France Bernik

Kronika mojega življenja

France Bernik, literarni zgodovinar, esejist in dolgoletni predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti v svoji avtobiografiji zajema čas od svojega najzgodnejšega otroštva do današnjih dni. Po eni strani njegovo pisanje zajema osebno intelektualno in etično rast, po drugi pa tudi širše dogajanje znotraj časa in prostora, v katerem je živel. Ker je ta čas razgibano slovensko in evropsko dvajseto stoletje, smo z njegovim pisanjem ob »kroniki njegovega življenja« dobili tudi poročilo občutljivega intelektualca o tej dobi, hkrati pa zanimive poglede na slovensko družbo, njeno znanost in kulturo, institucije, pomembne knjižne izdaje pri katerih je sodeloval bodisi kot avtor ali pa kot urednik v širokem razponu druge polovice dvajsetega in v začetku enaindvajsetega stoletja. Posebej pomembni so njegovi zapisi o srečanjih s kulturnimi delavci in državniki v času osamosvajanja in nastajanja slovenske države. Pisanje je poleg objektivnega poročila ves čas zaznamovano tudi z izrazito osebno noto.

Cena: 49 €   naroči

Metoda Kemperl

Arhitekturna tipologija romarskih cerkva v 17. in 18. stoletju na Slovenskem

Avtorica je leta 2002 doktorirala z disertacijo Romarske cerkve – novogradnje 17. in 18. stoletja na Slovenskem. Arhitekturni tipi, poslikava in oprema. Na pobudo Milčka Komelja je svojo disertacijo razširila in priredila za knjižno objavo, ki bo dostopna tudi poznavalcem in ljubiteljem slovenskega arhitekturnega izročila. Njena proučevanja sakralne arhitekture so doživela tudi mednarodne objave in priznanje. Ker je njeno raziskovalno delo prineslo pomembne ugotovitve tudi na področju baročnega kiparstva, slikarstva in kulturne zgodovine, nam knjiga prinaša širša kulturna obzorja, pomembna za razumevanje naše dediščine.

Cena: 28 €   naroči

Richard Swartz

Room service

Richard Swartz je bil dolga leta dopisnik švedskih časopisov iz Vzhodne Evrope in njegova tamkajšnje zabavne, groteskne, a včasih tudi grenke izkušnje so se mu prelile v literarne zgodbe. Knjiga ROOM SERVICE, s podnaslovom Zgodbe iz Vzhodne Evrope avtor prikaže, kako polna nasprotij je bila in še vedno je Vzhodna Evropa. To naredi z literarno močjo in sposobnostjo izražanja, ki so jo njegovi številni časopisni bralci nekoč samo slutili, po izidu tega dela, ki je izšlo v številnih evropskih jezikih, pa so se vanjo lahko tudi prepričali.

Cena: 29 €   naroči

Aristotel

O nastajanju in propadanju

Vsakdo izmed nas ima določeno zavest o tem, da je enkrat nastal in torej ni vedno obstajal in da bo enkrat preminil, kar pomeni, da ne more neomejeno obstajati naprej. Vendar v celotni filozofiji in zgodovini znanosti evropske tradicije skoraj ni drugega traktata o temi postajanja in minevanja v njenem celotnem obsegu. Aristotelovo delo O nastajanju in minevanju, za katero ni odveč navesti tudi grški in latinski naslov, Perì genéseos kaì phthorás, De generatione et corruptione, pa to stvarno stanje, ki je tako globoko zakoreninjeno v naravi, napravi dostopno določeni filozofski analizi in znanstvenemu opisu. Prva knjiga obravnava objektivno danost in pojem različnih vrst procesov postajanja, predvsem nastajanje in minevanje nasproti golemu spreminjanju, rasti in mešanju. Nasprotno pa druga knjiga obravnava vzroke in načine postajanja in minevanja ter njihove pogoje. Ob tem Aristotel uvede v filozofijo vrsto temeljnih pojmov, ki so ostali nezamenljivi in aktualni vse do danes.

Cena: 21 €   naroči

Ivan Urbančič

O krizi

Premislek »O krizi« vseskozi govori o evropskosti Evrope, ki dandanes že postaja svetovna. Kje je izvor in kaj je bistvo krize? Zdi se, da gre za sprevržen odnos med družbo nacionalne države in celoto sistemov znanstvenega proizvajanja skupaj z lastniki in »menedžerji« teh sistemov.b

Cena: 6 €   naroči

Jože Snoj

Balkan Sobranie

Novi roman Jožeta Snoja je tematsko zasidran v čas in prostor, ki je generaciji, rojeni v samostojni Sloveniji, nekaj povsem neznanega. Toliko bolje pa ga pozna starejša moška populacija, ki je služila vojaški rok v Jugoslovanski ljudski armadi. Junak romana, ki ima nespregledljive avtobiografske poteze se srečuje z nesmiselnim vojaškim drilom in ideološko zadrtostjo vojaške organizacije in njenih mehanizmov, a hkrati se z radovednostjo in človeško odprtostjo sooča z mešanico kultur, jezikov, socialnih plasti in posamičnih značajev, ki se izrisujejo skozi medsebojne odnose v kasarniškem življenju. Od odpora in negotovosti na začetku, mu postaja ta svet zmeraj bližji, jemlje ga s humorjem in nazadnje do balkanskega spontanega sveta začuti tudi simpatije in navezanost. Roman je napisan v barvitem jeziku in modernističnem slogu. Ker so nekatere besedne zveze iz nekdanjega vojaškega besednjaka tako rekoč neprevedljive, je knjigi dodan tudi zanimiv terminološki slovarček.

Cena: 27,8 €   naroči

Franc Jeza

In zgodil se bo čudež

Premišljevanja o slovenski samostojnosti in demokraciji

V letih, ko se je o slovenski samostojnosti in demokraciji komaj kdo upal spregovoriti, je v Trstu Franc Jeza objavljal svoja premišljevanja, ki so danes videti ne samo preroška, ampak tudi lucidna analiza nevzdržnega položaja Slovencev v jugoslovanski diktaturi. Zato Boris Pahor v uvodu k tej knjigi zapiše, da ob njenem izidu čuti zadoščenje: »Zadoščenje v prvi vrsti, ker bo končno slovenska kulturna javnost mogla spoznati delo človeka, ki bi po pravici moral biti pričujoč v slovenski zavesti že na dan plebiscita za samostojno državo.« Franc Jeza je pred vojno pripadal Kocbekovim krščanskim socialistom, ob začetku vojne se je skupaj z njimi pridružil Osvobodilni fronti, kar ga je najprej stalo italijanske internacije, po vrnitvi v Slovenijo pa nov, tokrat nemški zapor, od koder so ga odvedli v Dachau. Po koncu vojne se je zaposlil kot časnikar pri dnevniku Slovenski poročevalec, dve leti zatem pa se je odločil za tajni pobeg na Zahod. Ustalil se je v Trstu, kjer se je posvetil literarnemu delu in publicistiki, s katero je analiziral jugoslovansko in slovensko resničnost. Redko kdo drug je tako jasno in argumentirano govoril o nujnosti, da se Slovenija vzpostavi kot neodvisna in demokratična država. Njegovi članki so se mnogim zdeli nerealne sanje, a sedem let po njegovi smrti so se te sanje uresničile.

Cena: 24 €   naroči

Jurij Snoj

Portret skladatelja Janeza Matičiča

Knjiga se v obliki pogovorov poglobljeno ukvarja z ustvarjalnostjo velikega slovenskega skladatelja Janeza Matičiča, ki je bil eden najvidnejših slovenskih skladateljev. Matičičev opus obsega čez 70 enot in je svojevrstna glasbena avtobiografija, ki priča o dolgo prehojeni poti glasbenika ustvarjalca. Vse njegove kompozicije izkazujejo poleg neizčrpne glasbene fantazije ogromno kompozicijsko znanje. Tako ima Matičičev opus veljavo, ki močno presega svoj čas.

Cena: 32 €   naroči

Vinko Ošlak

Usode s Koroškega

Usode s Koroškega so biografski eseji o šestorici oseb, ki so bile v kakršnem koli pogledu, predvsem pa v smislu kulturnega in duhovnega razvoja v avtorjevem življenju pomembne ali celo odločilne. Pri tem ni odločilno, ali še žive (kakor prof. Karel Pečko iz Slovenj Gradca) ali pa so že umrle; prav tako ne, ali so bile enakega prepričanja, svetovnega nazora ali vere kakor avtor, saj prav glede zadnjega in za avtorja najpomembnejšega, to ni bila niti ena izmed teh oseb. Za avtorja ni pomembno niti to, ali so te osebe izobrazbeno, kulturno in umetniško dosegle izjemno raven, kakor recimo dr. Franc Sušnik, ki velja za očeta vsakršnega izobraženstva v Koroški pokrajini, ali pa Jože Tisnikar, ki je dosegel najvišji umetniški vrh v svojem nezamenljivem slikarskem slogu – ali pa so to nešolane, preproste, a v svoji izvirnosti enako pomembne osebe, kakor Pavla Pudgar ali avtorjev boter Jožef Erjavec-Prosen. Junaki Ošlakovih biografskih esejev: Jože Tisnikar, Rade Nikolić, Pavla Pudgar, prof. Karel Pečko, dr. Franc Sušnik in Jožef Erjavec-Prosen pa niso zanimivi samo iz prvega avtorjevega namena, upodobiti svoje zavedne ali nezavedne vzgojitelje in spremljevalce, nekatere tudi v njegovih zrelih letih, ampak so prav tako nosilci predvsem kulturne in duhovne zgodovine in podobe Koroške pokrajine, tudi sami v veliki meri sodoločeni po zgodovini in posebnostih teh krajev in tako tudi del skupne slovenske duhovne zgodovine.

Cena: 22,73 €   naroči

Drago Jančar

Katarina, pav in jezuit, ponatis

Slovenska matica je še tretjič natisnila roman Draga Jančarja Katarina, pav in jezuit, ki je že ob prvi izdaji požel veliko zanimanja med bralci in kritiki. Roman o slovenskih romarjih na poti v skrivnostni Kelmorajn, ki se znajdejo v vrtincu vojne, ki divja na evropskem kontinentu, a tudi v vrtincu svojih duhovnih iskanj in vsakršnih strasti, je bil nagrajen s “kresnikom” za najboljši roman leta 2000, v naslednjih letih pa je bil preveden v številne jezike, nazadnje v francoščino in ruščino. Zgodba o Katarini, ki v iskanju lepote želi spremeniti svoje življenje, o oficirju Windischu, ki išče slavo na bojnih poljanah, o bogoiskatelju Simonu Lovrencu in o romarjih z nogami v blatu in z očmi uprtimi v nebo, kjer med oblaki nad njihovimi glavami potuje zlata skrinja, bo zagotovo ponovno našla bralce, ki v knjigah iščejo globlje vsebine. Roman Katarina, pav in jezuit velja tudi za avtorjevo naizrazitejšo jezikovno mojstrovino.

Cena: 25 €   naroči

Markus Gauss Karl

V gozdu metropol

Karl-Markus Gauß je eden vodilnih evropskih publicistov, ki zmeraj znova opozarja, da Evropa niso samo velike metropole, ampak tudi manj znana središča, kulture in narodne manjšine. Za njegovo zadnjo knjigo potopisnih esejev V gozdu metropol je recenzent v Süddeutsche Zeitung zapisal, da gre za delo različnih žanrov, ob tem pa je avtor izumil novega: “obraz sveta”. Obraz sveta, kakor ga vidi Karl-Markus Gauß je velika pripoved o potovanju od Burgundije do Transilvanije, od majhnih mest v Nemčiji do grških otokov, od ulic Bukarešte in Carigrada do slovenskih vasi z imeni Vrzdenec in Dragatoš. V Gaussovem “obrazu sveta” najdemo tako tudi poglavji o Velikem svetu Dragatoša, kjer avtor piše o Otonu Župančiču in Sanje o Vrzdencu, kjer odkriva Ivana Cankarja. Na našega pisatelja opozarja tudi v zgodbi o njegovem bivanju na Dunaju. Knjigo je prevedla Ana Grmek.

Cena: 22 €   naroči

Claudio Magris

Alfabeti

Tržaški pisatelj, germanist in esejist Claudio Magris sodi med najvidnejše italijanske pisatelje in osrednje intelektualce. S svojimi knjigami je pritegnil ne samo evropsko, ampak tudi svetovno literarno javnost, v zadnjih letih pa so njegova dela vse bolj navzoča in priljubljena med slovenskimi bralci. Magris je pisatelj, ki mu je pisanje postalo način življenja: s poglabljanjem v najbolj pretanjene razsežnosti ubesedovanja razkriva svoje človeške razsežnosti. Je pa tudi oster opazovalec literature in literarnih dogajanj in je svetovni književnosti posvetil več esejističnih zbirk. Taka je tudi knjiga Alfabeti, v kateri so združeni premisleki, ki so nastali v desetletju od 1997 do 2007. Knjiga je še posebno dragocena, saj gre, kot pravi avtor, za potovanje v literaturo, med knjige, ki jih je prebiral v otroških in deških letih in ki so mu prvič razprle pogled na svet; in med knjige, ki so ga odločilno premaknile, ga ranile in hkrati ozdravile. Prevod: Veronika Brecelj

Cena: 23,6 €   naroči

Kevin Vennemann

Mara Kogoj

Roman Mara Kogoj rekonstruira zgodovino odnosov narodov na Koroškem in pokaže globinsko psihologijo sprevračanja zgodovine na eni strani, na drugi pa dva možna odnosa žrtev in naslednikov žrtev do zgodovine: distancirati se ali se boriti (Mara Kogoj, ki je ves čas živela v Celovcu, in Tone Lebonja, ki je Celovec za 40 let zapustil in se sedaj spet vrnil in Pflüglerja molče posluša). Naslov romana prikliče v spomin velike like realizma, Effi Briest (in ne Effi von Innstetten), Mme Bovary (in ne Emmo Bovary), Anno Karenino (in ne ločeno). Mara Kogoj v finalu romana poda »popravek« zoper Pflüglerjevo besedno nadkriljevanje Lebonja in nje, Lebonja pa spodbudi, da še sam pove svojo verzijo otroškega spomina o druženju s Pflüglerjem – da torej desničarskemu skrajnežu ne prepušča pripovedovanja zgodovine. Vsi trije liki (če pustimo ob strani snemalnik, ki ima po Cageu enako pomembno vlogo), Korošci, so rojeni tik po vojni ali tik pred koncem, torej v času pisanja romana stari okrog 60 let, prva povojna generacija. Posebnost avtorjevega sloga je izredna zgoščenost, precizen spoj oblike in vsebine s teoretskimi, etičnimi, sporočilnimi vrelci rabljenega jezika in gradnje romana.

Cena: 21,3 €   naroči

Robert Simonišek

Slovenska secesija

Razprava Slovenska secesija pomeni prvi vsestranski in celovit prikaz te umetnostne smeri na Slovenskem. Avtor osvetljuje značilne ustvarjalne motive, ki povezujejo likovno in literarno ustvarjalnost od preloma stoletja pa do prve svetovne vojne, ter z inventivnim prikazom ustvarjalcev nazorno potrjuje, da med umetnostmi ni bilo prepada, ampak se skozi njihova prežemanja razkriva enovito, četudi izrazno močno razčlenjeno duhovno ozračje. Bistvena novost besedila je prav v subtilnem razkrivanju te duhovne atmosfere, ki v veliki meri utripa v znamenju secesije. Ustvarjalni razmah te prelomne dobe je avtor dojel kot takó pomemben, da ga primerja celo z ustvarjalnim navdušenjem ob rojstvu evropske renesanse, s tem pa je secesiji pripisal mnogo večji in širši pomen, kot smo ji ga priznavali doslej.

Cena: 29,7 €   naroči

Emilijan Cevc

Pesnitev in resnica; Cevčevo berilo

Knjiga Emilijana Cevca Pesnitev in resnica prinaša izbor manj znanih del tega izjemnega likovnega teoretika. Ker je bil tudi sam ustvarjalec, je lahko vtisnil svojevrsten pečat svojemu umetnostnemu pisanju, še posebej besedilom o svojih starejših umetniških sodobnikih in vrstnikih. Njegovo pisanje presega shematičnost zgolj strokovnega jezika, v eno je zmogel povezovati znanost in umetnost. V knjigi Pesnitev in resnica, ki jo je uredil in zanjo napisal spremno besedo Milček Komelj, so poleg zapisov o likovni umetnosti objavljeni tudi njegove literarne miniature ter zapisi o naravi, o cerkvah v majhnih slovenskih krajih, o nekaterih literarnih delih, v njej je »obraz domovine«, kot se glasi naslov enega od njegovih člankov.

Cena: 29,9 €   naroči

Marko Marinčič

Križ nad slovansko Trojo

Osrednji del te knjige je poročilo o vzporednem branju Krsta pri Savici z Vergilijem, Avguštinom in latinskim Petrarko, pa tudi z Dantejem. Italijanskim Petrarko in Tassom.

Cena: 29,9 €   naroči

Kajetan Gantar

Zasilni pristanek

Kajetan Gantar v delu Zasilni pristanek nadaljuje svoje spomine, ki jih je začel z Utrinki ugaslih sanj in z njimi nagovoril zelo širok krog bralcev, ki so se na njegovo knjigo odzvali z navdušenjem. Prav zaradi tako dobrega odziva se je avtor odločil, da bo napisal drugi del, v katerem so »viharnim dramatičnim časom,« kot sam pravi, sledila »leta zasilnega pristajanja na trdih tleh«. In nadaljuje: »Bila so leta, ko našega potovanja skozi tunel zgodovine nismo merili z miljami in kilometri, ampak smo se veselili vsakega milimetra, za katerega smo mislili, da se z njim približujemo svetlobi…«

Cena: 24,9 €   naroči

Božidar Jezernik

Divja Evropa

Za knjigo Božidarja Jezernika Divja Evropa, ki je bila še pred slovensko izdajo natisnjena v angleščini, italijanščini in srbščini, so v Angliji zapisali: »Božidar Jezernik je napisal fascinantno knjigo.« Besedilo, v katerem avtor povzema in komentira pisanja zahodnih popotnikov po Balkanu, zlasti v devetnajstem stoletju, je resnično vznemirljivo branje, v katerem se klišeji in stereotipi o balkanski zaostalosti, strašnih Turkih, ki mu gospodarijo in preganjanimi kristjani, mešajo z resničnostjo, ki je bila pogosto večplastna. Delo je še posebej aktualno, ker so med zadnjo vojno v nekdanji Jugoslaviji, mnogi analitiki iskali razloge za kulturne razlike in spopade prav v stereotipih »balkanskega imaginarija«. Spremno besedo je napisal pisatelj Drago Jančar.

Cena: 35 €   naroči

Gorazd Kocijančič

Erotika, politika itn

Knjiga Erotika, politika itn. je knjiga o duši. Po starodavnem izročilu, ki se je na Zahodu prijelo - in primejo se tista izročila, ki imajo kaj povedati - človek ne le ima dušo, ampak je duša. Ne tisto »nematerialno nekaj«, kar bi bilo zaprto v telo, »duhec v mašini« (s pomljivo sintagmo G. Ryleja), ampak presežna nedostopnost, ki je mesto vsega. In drugo izročilo, ki je povezano s strukturo pričujoče knjige, pravi, da je duša »sestavljena« iz trojega: iz želelnega dela, sposobnosti za razburjenje in miselnega dela. Eseji pričujoče knjige, ki so v skladu s to trihotomijo trije, skušajo z metodo, ki jo je avtor začrtal že v knjigi Razbitje, s kreativnim filozofiranjem osvoboditi možne razsežnosti tega izročila in danes spet uvajati vanj. To se zgodi v treh fragmentih, na treh mejnih fenomenih, treh zgostitvah érosa, thymósa in logosne zmožnosti: prvič, na območju erotičnega fenomena v najkonkretnejšem pomenu spolne želje in užitka, drugič, na tleh politične akcije kot praizvorne geste »razburjenega« začrtovanja teritorija svojega sveta in konfliktnega stika z drugimi »jezami« in tretjič, na meji samega mišljenja, na točki, kjer fantastična zmožnost tega logistikón prehaja v svoje drugo, ne da bi prepričana, ali je to prehajanje nekaj resničnega: v mišljenju neskončnosti.

Cena: 35 €   naroči

Dimitrij Rupel

Slovenija na svetovnem prizorišču

Knjiga je pričevanje in premislek o delovanju Slovenije na svetovnem prizorišču v minulih dvajsetih letih. Po eni strani je urejena v skladu z uveljavljenimi prijemi v zgodovini in teoriji mednarodnih odnosov, po drugi strani pa predstavlja kritičen pregled glavnih problemov slovenske zunanje politike in diplomacije. Avtorja zanima živo dogajanje med ljudmi in ozadja zunanje politike od začetka neodvisne Slovenije do današnjih dni.
Prvi del knjige se ukvarja z dediščino, zmogljivostmi in usmeritvami Slovenije, drugi del se začne s premislekom o slovenskem zamudništvu in nato opisuje zunanjepolitično življenje Slovenije v času vključevanju v EU in NATO. Tretji del je posvečen »aparatom zunanje politike«, predvsem diplomaciji. Težišče tega dela je na odnosih med Slovenijo in sosednjimi državami Avstrijo, Hrvaško in Italijo.

Cena: 35 €   naroči

Miroslava Cencič

Primorska sredina v primežu bratomorne vojne

Delo se ukvarja z izredno zapletenim medvojnim obdobjem na Primorskem, v katerem so sredinske politične organizacije in posamezniki iskali pot za sporazumevanje in skupno politiko odpora proti fašizmu. V letih od 1941 do1945 so bile razmere na Primorskem drugačne kakor v tistem delu slovenske zemlje, ki je bil del kraljevine Jugoslavije. Množičen oborožen boj se je začel dve leti kasneje Ljudje, tudi izobraženci, niso do podrobnosti poznali razmer, poteka in posledic državljanske vojne. Izobraženci so preudarno razsojali, a so bili brez moči, ker so se znašli pred izvršenimi dejstvi. Tako je mogoče delovanje Sredine presojati le z vidika teh specifičnih razmer, le tako je mogoče razumeti, zakaj je na Primorskem potekal narodnoosvobodilni boj drugače kot v osrednji Sloveniji, zakaj so se duhovniki postavili na sredino, ne pa v bran pred komunizmom. V motrišču knjige je narodnooobrambno delovanje krščanskih socialcev v vojnem času, torej goriške sredine, ki se je v svojih izhodiščih povezovala s predvojnim časom.    

Cena: 35 €   naroči


© 2005 Slovenska matica
Kongresni trg 8 . 1000 Ljubljana . Tel. 01 422 43 40 . slovenskamatica@siol.net
kolofon . sponzor Telekom Slovenija