Načrt dela Slovenske matice v letu 2018

Načrt dela Slovenske matice v letu 2018

(dopolnjen na seji Upravnega odbora SM 23. 1. 2018)

Slovenska matica kot založba v letu 2018 načrtuje izdajo enajstih knjig, od katerih jih bo sedem sofinancirala Javna agencija za knjigo:

Guliano Angioni Plameni Toleda v prevodu Vasje Bratine; izvirno delo Lenarta Škofa Antigonine sestre; drugi del Plotinovih Zbranih spisov v prevodu Sonje Weiss in v uredništvu Marka Uršiča; roman o Rižarni Ustavljena preiskava Claudia Magrisa v prevodu Veronike Brecelj; zaključni tretji del filozofske trilogije Tineta Hribarja Nesmrtnost in neumrljivost (s podnaslovom Sodobna teologija, filozofija in znanost); Jan Assmann Totalna religija v prevodu Alfreda Leskovca; drugi del enciklopedičnega dela Zvonke Zupanič Slavec Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, s podnaslovom Kirurške stroke; knjigo Barbare Jaki o meščanski sliki; ob uspešni razglasitvi svetovnega dneva čebele bo tudi Matica prispevala svoj delež, in sicer z izdajo knjige Marije Stanonik Čebela – žlahtna spremljevalka slovenske kulture; v prevodu Jelke Kernev Štrajn bomo izdali izbrane razprave Antonije Bernard. Za izdajo bomo pripravili tudi izbor literarnih esejev Josipa Ostija Med dvema bregovoma.

Na javni razpis Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu smo prijavili dvojezično izdajo pesmi tržaške pesnice Marija Kostnapfel. V slovenščini je zbirka izšla leta 2016 pri Mladiki v Trstu. Dvojezični izdaji bomo dodali intervju s pesnico in esej o prevajanju prevajalke Darje Betocchi.

Poleg tega z donacijami pripravljamo Monografijo Andrej Jemec: v knjigi o tem akademskem slikarju Andreju Jemcu bodo o njem pisali akad. Tonko Maroević, akad. Niko Grafenauer in akad. prof. dr. Milček Komelj. Monografija bo vsebovala celoten ali pa vsaj čim bolj popoln pregled slikarjevih del.

Irena Avsenik Nabergoj v letu 2018 pripravlja tretjo knjigo / znanstveno monografijo o Judih s podnaslovom Doživljanje trpljenja in smrti v judovski poetični tradiciji in literaturi o holokavstu, ki bo tudi izšla pri SM (kot sta lani že Zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi ter Podoba judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu. V Trstu v drugi polovici maja pripravljamo dogodek ob predstavitvi dveh ali treh knjig ddr. Avsenik Nabergoj, in sicer skupaj s Skupino-Gruppo 85 in tamkajšnjo judovsko skupnostjo.

Kot prva letošnja knjiga je 23. januarja izšel prvi od treh delov že omenjene enciklopedične Zgodovine zdravstva in medicine na Slovenskem s podnaslovom Medicina skozi čas, javno zdravstvo, medicina avtorice Zvonke Zupanič Slavec.

     Z letnico 2017 bo v kratkem izšel in bo 14. februarja v Brežicah javnosti predstavljen zbornik znanstvenih referatov  Leukhup! s podnaslovom Kmečko uporništvo v obdobju predmoderne, zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije. Knjigo je uredil Sašo Jerše, izšla pa bo v sozaložništvu Slovenske matice, Posavskega muzeja Brežice in ZRC SAZU.

Februarja bomo izdali še knjigo uglednega avstrijskega zgodovinarja prof. dr. Ernsta Bruckmüllerja Avstrijska zgodovina iz temeljne in uveljavljene Matičine  zbirke Zgodovina držav in narodov; z izidom knjige bomo obeležili 100-letnico razpada habsburške monarhije.

Uredniški odbor naravoslovno-tehniškega odseka SM pripravlja monografijo o Slovenski Istri, ki naj bi po načrtih izšla v letu 2019, vendar bo intenzivno zbiranje prispevkov, usklajevanje, urejanje in lektoriranje le-teh potekalo že v letu 2018.

V delovnih telesih SM obravnavamo še okoli petdeset drugih knjižnih naslovov iz našega srednjeročnega programa.

Glede na dotok sredstev v sklad za ponatise (10 % od prodaje knjig ter namenska sponzorska ali sozaložniška sredstva) bomo ponatisnili eno, dve ali tri knjige izmed naslednjih: Fran Maselj Podlimbarski Gospodin Franjo, Pierre Milza Zgodovina Italije ter Friedrich Nietzsche Onstran dobrega in zlega.

Na začetku leta bomo v Celovcu v knjigarni Haček ali v Mohorjevi in v Gradcu v Slovenski čitalnici pripravili predstavitev Slovenske matice; poklonili jim bomo nekaj naših knjig. Obiskali bomo tudi Monošter in tam pripravili večer Slovenske matice v prostorih generalnega konzulata ali pa v Lipi. Po vzoru uspešnega decembrskega gostovanja v Tržaškem slovenskem knjižnem središču se dogovarjamo še za predstavitev knjig ter dejavnosti SM na Dunaju. Navzoči bomo, kot vsako leto, tudi na knjižnih sejmih po Sloveniji in v tujini v organizaciji JAKa.

  1. januarja bomo v Mestni knjižnici v Ljubljani predstavili Zgodovino starega Egipta angleškega avtorja Johna Romerja, knjigi (Od prvih kmetovalcev do Velike piramide; Od velike piramide do zatona Srednjega kraljestva) je prevedel Uroš Gabrijelčič; to je verjetno prvi prevod v tuj (ne angleški) jezik, saj je avtor drugo knjigo izdal v Londonu konec leta 2016.
  2. januarja bomo z Inštitutom za narodnostna vprašanja predstavili knjigo Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu.

Istega dne zvečer bo v prostorih na Tomšičevi 12 pogovor Slovenska matica včeraj in jutri, ki ga pripravljamo skupaj s Slovenskim centrom PEN.

  1. februarja bo predstavitev knjige Damirja Globočnika Likovno in simbolno v Ljubljani v Knjižnici Otona Župančiča.
  2. februarja bomo v Posavskem muzeju v Brežicah predstavili znanstveno monografijo Leukhup!, ki je nastala kot posledica simpozija v Brežicah leta 2015, ob 500-letnici velikega kmečkega punta.

Februarja pripravljamo še pogovor o dveh knjigah Tineta Hribarja Nesmrtnost in neumrljivost.

  1. februarja bomo imeli v naši dvorani simpozij, posvečen 60-obletnici smrti Milutina Milankovića, srbskega matematika, geofizika, gradbenega inženirja, klimatologa in astronoma. SM bo soorganizatorka, skupaj s Matico srpsko, ustanovo Vukova zadužbina in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.

Predvidoma 7. marca bomo ob 85-letnici dr. Milana Dolgana pripravili njegovo predavanje S čim sem se ukvarjal v zadnjih letih na kulturnem polju.

Enkrat na mesec pripravljamo torkova popoldanska predavanja, ki jih z najbolj vidnimi slovenskimi znanstveniki o raziskovalno relevantnih in družbeno aktualnih temah pripravlja naš naravoslovno-tehniški odsek. Tako nam je 16. januarja Alojz Ihan že predaval o cepivih – starih, novih in prihodnjih; 30. januarja bo na vrsti Mihael Brenčič s temo Alkimija Barbare Celjske – med znanstvenim mitom in dejstvi; 27. februarja bo predavanje Gregorja Aljančiča človeška ribica – 250 let po prvem znanstvenem opisu; 13. marca Griša Močnik o črnem ogljiku; 10. aprila Tomaž Zwitter o novejših raziskavah o širjenju vesolja; 15. maja Mihael Krofel o risu v Sloveniji; 12. junija Marko Uršič Kaj je sodobna filozofska kozmologija?; 16. oktobra Zvonka Zupanič Slavec Iz slovenske medicinske tradicije; 13. novembra Al Vrezec Urbanizacija in ptice na primeru mesta Ljubljana in 18. decembra Milena Horvat o kemikalijah v okolju in človeku.

Jeseni bomo skupaj z Inštitutom za novejšo zgodovino pripravili dvodnevni simpozij ob 100-letnici konca prve svetovne vojne ter ustanovitve države SHS 1918.

V »Cankarjevem letu« bomo pripravili poldnevni posvet ali okroglo mizo o Cankarju kot politiku in njegovi družbeno politični vlogi; Ivan Cankar je bil seveda avtor več knjig, ki jih je izdala SM pod uredništvom Frana Levca, kateremu je Cankar pripisoval največ zaslug za svojo pisateljsko rast.

Tudi v letu 2018 bomo nadaljevali z okroglimi mizami ali simpoziji s skupnim naslovom Humanistika in pravo: okvirni naslovi treh poldnevnih srečanj bodo Beremo ustavo: demokratična, pravna in socialna država, Beremo Ustavo: lastnina in svoboda ter Beremo ustavo: suverenost in EU.

V okvirnem letošnjem programu obravnave aktualnih tem ima SM še pogovor o vključevanju zamejstva in izseljenstva v sodobno raziskovalno delo ter okroglo mizo o vključevanju zamejskih avtorjev (predvsem mlajših) v programe osrednjih slovenskih založb. Izid prvih dveh delov monografije o zgodovini slovenskega zdravstva in medicine je povod za okroglo mizo o slovenskem zdravstvu včeraj, danes in jutri ter tudi s tem povezanih demografskih in medgeneracijskih problemov. Narodna sprava ali »pomiritev« je že več kot četrt stoletja odprta tema v slovenskem javnem življenju.

Proračunsko financiranje javne službe SM v letu 2018 omogoča okrepitev sodelovanja z drugimi programsko sorodnimi združenji in zavodi v Sloveniji ter v njenem sosedstvu. S Forumom slovanskih kultur bomo poskusili pripraviti kakšen skupen dogodek in oživiti naše, nekdaj živahne kulturne in znanstvene stike s slovanskimi Maticami.

     Že doslej smo redno vsako leto pošiljali svoje knjige tudi na naslednje naslove: Matica hrvatska v Zagrebu, Hrvatski intitut za povijest (Hrvaški zgodovinski inštitut) v Zagrebu, Pontificio Collegio Sloveno (Papeški slovenski zavod) v Rimu in Slovenska kulturna akcija v Argentini.

Glede na želje in potrebe pošiljamo izbor starejših in novih knjig slovenskim lektoratom na tujih univerzah. V letu 2017 smo tako poslali knjige na lektorate naslednjih visokošolskih zavodov: Državna univerza Tarasa Ševčenka v Kijevu v Ukrajini; Università degli studi v Padovi, Italija; Prevajalska fakulteta Univerze v Trstu, Italija; Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete Masarykove univerze v Brnu, Češka; Univerza v Krakovu, Poljska; Université libre de Bruxelles, Belgija in Univerza v Buenos Airesu, Argentina.

Poleg nedavno prenovljenih spletnih strani Slovenske matice smo z januarjem 2018 pričeli informacije o dejavnosti SM širiti tudi na družabnem omrežju Facebook, kar sicer zahteva kar nekaj sredstev in dodatnega dela. Po večletnem premoru nameravamo spet izdajati Glasnik SM; gradivo kar za nekaj zvezkov je že zbrano. V sklop opravljanja javne službe bi sodila tudi priprava in izdaja kataloga portretov v Matičini galeriji, priprava strokovnega mnenja o hranjenju in (za)varovanju slik ter njihovem morebitnem restavriranju ter večer o galeriji in pomembnejših preteklih predsednikih SM.

Iz napisanega je moč razbrati, da tudi v tekočem letu Slovenska matica s svojim delom spodbuja skrb za slovenski jezik, spodbuja kulturne dejavnosti z izdajanjem domačih in tujih leposlovnih ter humanističnih knjig, predstavlja knjige doma, neguje stike z zamejstvom in tudi bolj oddaljenimi kraji (oskrbuje slovenske knjižnice v tujini, slovenske lektorate na tujih univerzah in drugih znanstvenih zavodih), izdaja znanstvene monografije z različnih področij.

V prilogi tega načrta dela je finančni načrt SM za leto 2018, sprejet na Upravnem odboru SM 20.12.2018 – po sprejemu in uveljavitvi Zakona o SM.

Od 1. januarja in do izteka razpisa za novega tajnika SM kot vršilka dolžnosti njegovo delo opravlja Katja Kleindienst; po Zakonu o SM to delovno mesto (J017904) državni proračun sofinancira z 2.360,29 €/…/.

Od 1. 1. 2018 delovno mesto vodje prodaje (J017940), ki ga zaseda Mateja Rizvič, državni proračun sofinancira s 1.724,62 € /…/. SM kot delodajalka iz lastnih sredstev obema delavkama izplačuje tudi regres za prehrano med delom, stroške vožnje na delo, regres za letni dopust ter dopolnilno pokojninsko zavarovanje v višinah, kot pripadajo zaposlenim v javnem sektorju v RS.

Od zaključka razpisa za novega tajnika-urednika SM njegovega nastopa dela in premestitev znotraj strokovne službe SM bomo lahko uveljavljali tudi z Zakonom o SM predvideno proračunsko sofinanciranje tretjega delovnega mesta (J017070 pomočnik direktorja oz. v našem primeru pomočnica tajnika-urednika in tehnična urednica).

V finančnem načrtu je deloma že vključeno investicijsko vzdrževanje dveh Matičinih spomeniško zaščitenih zgradb; v letu 2018 bomo predvidoma s sponzoriranim delom pridobili idejne in deloma izvedbene načrte za njuno obsežnejšo obnovo in revitalizacijo. V ta namen bomo iz večjega deleža iztrženih najemnin oblikovali tudi poseben investicijski sklad.

v.d. tajnika SM:

Katja Kleindienst

Košarica je prazna