Novičnik Slovenske matice

FEBRUARSKI UVODNIK

Meseca februarja se bomo z več dogodki spomnili 160-letnice ustanovitve Slovenske matice. Ker je ta že ob nekaterih prejšnjih okroglih obletnicah pripravila slovesnosti ali počastila spomin na oddaljene dni, bi lahko marsikdo pripomnil, da vsemu že povedanemu ali zapisanemu stežka dodamo še kaj novega. A se je kljub vsemu vredno spominjati tistih nekdanjih časov, ko na naših tleh še ni bilo poklicnih kulturnih in znanstvenih ustanov in so slovenski izobraženi zanesenjaki iskali poti, kako zapolniti vrzel, ki je v skrbi za duhovni razvoj slovenske znanosti in kulture zevala med večjimi narodi z več stoletno državno tradicijo in močno podporo ustanovam s strani države in petičnih mecenov v primerjavi s stanjem na Slovenskem. Pobude, ki so se rojevale v večjih mestih, kjer so delovali slovenski izobraženci, v Mariboru, Celovcu, na Dunaju in drugod, so na koncu dobile odraz v Ljubljani. Nekdaj zgolj središče Kranjske je tako šele v drugi polovici 19. stoletja, ko so se v njej krepila osrednja slovenska kulturna društva, postajala tudi za Slovence samoumevno kulturno središče naroda, ki je začel z velikimi koraki loviti večje z daljšo tradicijo. In ker na začetku nikakor ni mogel tekmovati v politični moči in pomenu, se ni odrekel skušnjavi, da bi se enakopravno uveljavil na kulturnem polju.
Na letošnji slavnostni akademiji, ki bo potekala pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar, se ne nameravamo ozirati zgolj nazaj ter se z nostalgijo in zahvalnimi misli spominjati časov, ki se več ne vrnejo. Takšni spominski dogodki so namenjeni tudi razmisleku, kaj je bilo že doseženo in kaj nas še čaka. Sprememba časov prinaša drugačne izzive, nove možnosti in sveže pobude. Čeprav se je skozi 160 let, ko je slovenski narod najprej dobil lastne kulturne ustanove, sčasoma tudi pod državnim okriljem, kar jim omogoča dolgoročnejše stabilno načrtovanje dela – nekaj, s čimer se Slovenska matica za večino prehojene poti ne more hvaliti –, so se pogoji za delovanje našega društva spreminjali. Ko je Slovenska matica kot ena pobudnic in sodelavk pri ustanavljanju nekaterih osrednjih znanstveno-kulturnih nacionalnih ustanov, npr. prve slovenske univerze ali akademije znanosti in umetnosti, izpolnila velik del svojega poslanstva, s tem ni tudi izpraznila nabora idej in želja, ki so jih zarisovali njeni člani. Vodstvo in članstvo Slovenske matice je vedno znova poiskalo nove še neprehojene poti, prisluhnilo smelim pobudam in si v sodelovanju z rastočo srenjo slovenskih umetnikov in znanstvenikov ter njihovih poklicnih ustanov začrtalo nove cilje. Dogodki, ki nas bodo spominjali na bolj ali manj plodna minula leta, so tako hkrati tudi izhodišče za razmislek o priložnostih današnjih dni. Konec koncev to dvojnost nosi v sebi tudi nova monografija, ki bo obogatila svečane dni na Matici. Knjiga Slovenska matica ob 160-letnici bo sprehod med vodstvenimi osebnostmi našega društva od ustanovitve dalje, a tudi prva monografija, ki bo predstavila bogato likovno zbirko portretov predsednikov Slovenske matice. Pospremljena z besedili bo popestrila zakladnico monografij o slovenski likovni umetnosti, ljubiteljem portretnega slikarstva prinesla prijetno popestritev, poklicnim preučevalcem pa rabila kot izhodišče za nove premisleke ali analize pri obravnavi te plati slovenske umetnostne zgodovine.
Ko torej obljubljamo, da bo Slovenska matica zvesto sledila svoji tradiciji in poslanstvu, ki so se jima pred 160 leti zavezali njeni ustanovitelji, se s tem ne vračamo v preteklost k ciljem, ki so že davno doseženi ali celo krepko preseženi. Tako kot je bila ustanovitev prvega slovenskega znanstvenega in kulturnega društva za tedanje razmere nekaj tako novega, da je bilo ob pritrjevanju slišati še oblico pomislekov skeptikov, mora biti tudi danes vsak naš novičnik najava nečesa novega, kar bo obogatilo slovensko umetniško in znanstveno področje s knjigami in dogodki, s kakršnimi se doslej še nismo mogli ponašati. Pogled na izdane knjige zadnjih let, na program za prihodnje in na spodbudne številke o tem, kako ljudje posegajo po njih, nas prepričuje, da smo na pravi poti. Prav tako kot pogled na seznam dogodkov, ki se na Slovenski matici že skorajda prehitevajo, k sodelovanju pa pritegujemo zelo različne profile slovenskih izobražencev, ki nato tudi radi vstopijo v naše članstvo. In naše prireditve se ne vrstijo le v naši dvorani v središču Ljubljane – tu jih je le največ –, temveč potekajo na vseh koncih Slovenije, med Slovenci za našimi mejami in pri Maticah nekaterih drugih slovanskih narodov.
Februarsko obhajanje spomina na ustanovitev Slovenske matice pred davnimi leti naj bo tako predvsem zaobljuba, da bomo lahko tudi ob naslednji okrogli obletnici s ponosom pogledali nazaj na opravljeno delo in izpolnjene želje.

Dr. Aleš Gabrič,
predsednik Slovenske matice

MATIČINE KNJIŽNE NOVOSTI

Slovenska matica ob 160-letnici
Uredili: Nada Šumi in Ignacija Fridl Jarc

Slovenska matica ob 160-letnici
Slovensko matico so v vsej njeni dosedanji 160-letni zgodovini vodili prvaki slovenskega naroda, ugledni znanstveniki, umetniki, v zgodnjem obdobju tudi politiki, predvsem pa veliki domoljubi. Poskrbeli so, da je bilo njeno delovanje za razvoj slovenskega strokovnega in umetniškega jezika, ohranjanje narodovega spomina na zaslužne posameznike, arhiviranje rokopisnega gradiva in prizadevanj za vsestransko kulturno omiko dobro dokumentirano. Povzetek tega delovanja naša založba predstavlja v letošnji jubilejni knjigi Slovenska matica ob 160-letnici. Posebej privlačna novost knjige je predstavitev Matičine portretne galerije predsednikov, ki krasijo našo glavno dvorano in sejno sobo. Predstavljeni so v sliki in besedi, z življenjepisnimi podatki, pa tudi s podatki o njihovih portretistih, večinoma uglednih slovenskih slikarjih. Ob tem je izčrpno predstavljena njena založniška dejavnost vse od tistih začetkov, ko je bilo potrebno narod šele široko opismenjevati, do danes, ko Slovenska matica svojo vlogo utemeljuje znotraj ogromne knjižne produkcije številnih založb in svojo tradicijo nadaljuje z visoko postavljenimi vrednostnimi kriteriji in prepoznavnimi knjižnimi zbirkami, med drugim z nepogrešljivo filozofsko knjižnico, na novo vpeljano zbirko poezije Mozaiki in pravkar oživljeno Knezovo knjižnico. Knjiga javnost seznanja tudi s pomembnimi potezami, dogodki in javnimi izjavami Slovenske matice ob slovenski osamosvojitvi, ko je Matici predsedoval klasični filolog akademik Primož Simoniti in jo je kot tajnik-urednik vodil pisatelj akademik Drago Jančar. Predstavljamo pa tudi zgodovino naše historične stavbe, ki smo jo v notranjščini za praznik po svojih močeh osvežili.
Avtorji besedil so: Aleš Gabrič, Milček Komelj, Ignacija Fridl Jarc in Breda Ilich Klančnik, uredili pa sta jo Nada Šumi in Ignacija Fridl Jarc.
Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

NAKUP

Zbirka Odstiranja
Vzdržati različnost: filozofske razprave o mnogih svetovih
Uredila: Maja Malec in Marko Uršič

Monografija Vzdržati različnost prinaša izvirne in filozofsko inovativne prispevke k sodobni razpravi o mnogih svetovih, od logike, metafizike in kozmologije do umetnosti, antropologije, etike in kulture. Je pionirsko delo v slovenskem filozofskem in širšem kulturnem prostoru, ki naj bi – med drugim – pripomoglo k večji idejni in tudi politični strpnosti do »drugače mislečih« in nasploh do različnosti. V monografiji sodeluje vrsta doktoric in doktorjev filozofskih znanosti, ki imajo zelo različne filozofske poglede, vendar se uspešno srečujejo v skupnem logosu. (Iz recenzije prof. dr. Franca Malija)
Avtorice in avtorji prispevkov so Tomaž Grušovnik, Tine Hribar, Božidar Kante, Janko Lozar Mrevlje, Peter Lukan, Maja Malec, Olga Markič, Borut Ošlaj, Nina Petek, Lenart Škof, Darko Štrajn, Andrej Ule, Marko Uršič in Bojan Žalec.
V prispevkih se prepletajo sodobni in zgodovinski vidiki obravnavane tematike kot tudi uvidi različnih disciplin – kozmološka obravnava se sprevrne v etično razmišljanje o idealu sočutja, teorija razvejanega časa utemeljuje možnost človekove svobode, možni svetovi so bistveni tako za modalno logiko kot za Leibnizevo teodicejo. Prepletanje različnih misli in koherentna celovitost monografije nam na neki način nakažeta, kakšen je odgovor avtorjev na vprašanje o odnosu med mnogim in enim, ki se ga da razbrati v ozadju ideje o mnogih svetovih. Mnogo je namreč po eni strani zoperstavljeno enemu, po drugi strani pa se v odnosu do njega šele vzpostavlja.
(Iz recenzije prof. dr. Urbana Kordeša)
Knjiga je izšla v sozaložništvu Slovenske matice in Založbe Univerze v Ljubljani; Znanstvene založbee Filozofske fakultete.
Izid knjioge sta podprla Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije ter Raziskovalni program št. P6–0252 Filozofske raziskave, ki ga sofinancira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

NAKUP

Rado Ludovik Lenček – humanist, učenjak, domoljub
Prispevki s posveta Ob stoletnici rojstva slavista in filologa Rada Ludovika Lenčka na Slovenski matici 1. junija 2022
Uredila: Zarika Snoj Verbovšek

Na Slovenski matici je leta 2022 potekal posvet, posvečen dr. Radu Ludoviku Lenčku (1921–2005), slavistu, slovenistu, primerjalnemu jezikoslovcu, filologu, pa tudi etnografu in kulturnemu zgodovinarju, enemu izmed tistih Slovencev, ki so sloves domovine in maternega jezika ponesli daleč v svet. Čeprav ga je po drugi svetovni vojni življenjska pot zanesla v ZDA, kjer je ustvaril vrhunsko akademsko kariero, je pomembne korake na svoji znanstveni poti naredil že doma. Prispevki v pričujočem zborniku govorijo tako o njegovi razgibani življenjski poti in široki mreži prijateljskih in strokovnih stikov kot o njegovem bogatem pedagoškem in znanstvenem delovanju. Uvodnemu prispevku dr. Aleša Gabriča, ki Rada L. Lenčka predstavi kot zagovornika »kulturnega sodelovanja preko idejnih in političnih barier« in opiše njegove stične točke s Slovensko matico, sledi prispevek dr. Vesne Mikolič o njegovem življenju in delu. Lenčkova hči in rusistka Lena M. Lenček osvetli vso človeško in znanstveno širino svojega očeta, njenemu pričevanju pa sledijo trije prispevki slovenistov z one strani luže, ameriškega slavista Henryja R. Cooperja ml., ameriško-slovenskega literarnega zgodovinarja Timothyja Pogačarja in kanadskega slovenista Toma Priestlyja, ki so neke vrste Lenčkovi nasledniki. V drugem delu monografije spoznamo Lenčkovo delovanje in odmeve njegovega dela v tržaškem, srbskem in nazadnje slovenskem okolju. Novinar Ivo Jevnikar izpostavi pomen njegovega bivanja in dela v prvih povojnih letih na Tržaškem, slavistka in slovenistka Marija Mitrović pokaže, kako se je v objavah v srbskih znanstvenih publikacijah pokazalo tudi globoko Lenčkovo zanimanje za srbohrvaški jezik in južnoslovanske kulture. Rozina Švent, nekdanja sodelavka Narodne in univerzitetne knjižnice, pa oriše skrb za ustrezno ureditev in predstavitev zapuščine Rada L. Lenčka v NUK-u. Tako se nam skozi zbornik razprostre bogata življenjska in znanstvena pot slovenskega rojaka, ki je s svojim delovanjem v slovenskem, slovanskem in ameriškem prostoru v okviru slavističnih študij uveljavljal študije manjših slovanskih jezikov, literatur in kultur, predvsem slovenistiko. Po njegovi zaslugi in zaslugi široke mreže vzpostavljenih povezav, tudi njegovih naslednikov, je slovenistika v ZDA še danes prisotna, živa in živahna. Pričujoči zbornik tako širi vednost o tem velikem slovensko-ameriškem slavistu in slovenistu, hkrati pa izraža tudi posebno priznanje za njegovo delo.
Knjiga je izšla s podporo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

NAKUP

MATIČINI DOGODKI

Matičina 160-letnica

Z veliko radostjo in ponosom Vam sporočamo, da bo »mati slovenskega naroda«, »naša prva duhovno zedinjena Slovenija« Slovenska matica praznovala svojo 160-letnico. Ob tej priložnosti bomo izdali monografijo s portreti naših dosedanjih predsednikov in organizirali vrsto dogodkov, ki jih najavljamo spodaj.

Petek, 2. 2., ob 10. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Slavnostna akademija
Za vabljene goste.
Na slavnostni akademiji ob 160-letnici Slovenske matice bo po nagovorih predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar in predsednika Slovenske matice dr. Aleša Gabriča slavnostni govorec pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, goste pa bodo nagovorili tudi predstavniki drugih Matic (iz Črne gore, Hrvaške, Slovaške in Srbije), sledila pa bo slavilna pesem »Slovenski matici ob 160-letnici« akad. prof. dr. Milčka Komelja, bivšega predsednika Slovenske matice. Svečanost, ki jo bo vodila tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc, bo spremljal tudi bogat glasbeni program.
Častna pokroviteljica slavnostne akademije je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Petek, 2. 2., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Literarni večer
Odprto za javnost, vstop prost.
Na literarnem večeru, posvečenem 160-letnici Slovenske matice, bodo z branjem svoje poezije nastopili: za svojo zbirko Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo pravkar nagrajena pesnica Miljana Cunta ter uveljavljena pesnika in prevajalca Uroš Zupan in Brane Senegačnik. Dogodek bo povezovala tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc, z glasbenim programom pa bodo večer obogatili učenci Glasbenega ateljeja Tartini.

Nedelja, 4. 2., ob 19.30
Viteška dvorana, Križanke, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana
Slavnostni koncert
Odprto za javnost, vstopnina: 12,00 EUR, dijaki, študenti in upokojenci 10,00 EUR, vstopnice naprodaj na prizorišču eno uro pred koncertom
Na koncertu samospevov ob slovenskem kulturnem prazniku in v počastitev 160. obletnice Slovenske matice se bodo predstavili mladi skladatelji in mladi solisti z izvedbami novih del, komornih skladb za glas, klavir, saksofon, violo in violončelo, ki so bile napisane na besedila uveljavljenih slovenskih pesnic in pesnikov, katerih izbor je iz svoje pesniške zbirke Mozaiki pripravila Slovenska matica.
Na dogodku bodo tudi slavnostno razglašeni nagrajenci Pesniškega natečaja za mlade ob 160-letnici Slovenske matice, ki jim bodo podeljene plakete in nagrade.
Več na: https://www.glasbenamatica.si/koncerti/koncert-samospevov-ob-slovenskem-kulturnem-prazniku-in-v-pocastitev-160-obletnice-slovenske-matice/
Dogodek soorganizirajo Slovenska matica, Glasbena matica Ljubljana in Festival Ljubljana.
Koncertni ciklus samospevov Glasbene matice Ljubljana podpira Mestna občina Ljubljana.

Matičina knjižna potovanja

Torek, 6. 2., ob 18. uri
Modra dvorana, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Jenkova cesta 4, Velenje
Predstavitev knjige Veronike Brvar Vdih lepote. Dejan Bravničar, violinist
Avtorica knjige Veronika Brvar bo v pogovoru z urednico knjige pri Slovenski matici Zariko Snoj Verbovšek predstavila portret izjemnega violinista Dejana Bravničarja, ki je izšla s podporo JAK in violinistove soproge Sidike S. Bravničar. Na dogodku bodo glasbeni program izvajali učenci Glasbenega ateljeja Tartini in dijaki Umetniške gimnazije in Glasbene šole Velenje.
Dogodek soorganizirata Slovenska matica in Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Sreda, 21. 2., ob 18.30
Velika dvorana, Narodni dom, Trg celjskih knezov 9, Celje
Predstavitev knjige Veronike Brvar Vdih lepote. Dejan Bravničar, violinist
Avtorica knjige Veronika Brvar bo v pogovoru z urednico knjige pri Slovenski matici Zariko Snoj Verbovšek predstavila portret izjemnega violinista Dejana Bravničarja, ki je izšla s podporo JAK in violinistove soproge Sidike S. Bravničar. Na prireditvi bo nastopila tudi violinistka Lara Kramer (iz razreda Alenke Firšt, nekdanje študentke Dejana Bravničarja) ob spremljavi pianistke Ane Semič Bursać. Po tem dogodku bo ob 19.30 sledil 3. abonmajski koncert Celjskega godalnega orkestra.
Dogodek soorganizirata Slovenska matica in Narodni dom Celje.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Ponedeljek, 26. 2., ob 17. uri
Župnija Sv. Trojica, Gorca 6, Podlehnik
Predstavitev mladinskega romana Ferija Lainščka Življenje nima naslova
V okviru Tabora slepih in slabovidnih, ki ga organizira Slovenska Karitas, bo Feri Lainšček v pogovoru s tajnico-urednico Slovenske matice dr. Ignacijo Fridl Jarc predstavil svoj novi mladinski roman Življenje nima naslova, ki je izšel lani pri Slovenski matici.
Dogodek soorganizirajo Slovenska matica, Župnija Sv. Trojica in Slovenska Karitas.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Torek, 27. 2., ob 08.20
OŠ Kolezija, Splitska 13, Ljubljana
Literarno dopoldne s pisateljico Natašo Konc Lorenzutti
S pisateljico Natašo Konc Lorenzutti se bo pogovarjala urednica knjige pri Slovenski matici Zarika Snoj Verbovšek. Osrednja tema pogovora bo avtoričin novi dokumentarni roman z naslovom Senca brez človeka, ki je leta 2023 izšel pri Slovenski matici in ki govori o usodi slovenskih otrok, ki so jih nacisti avgusta 1942 v dveh akcijah v Celju ukradli staršem in jih odpeljali na ozemlje Tretjega rajha, kjer so tiste, ki so prestali rasne selekcije prevzeli bodoči nemški rejniki. Roman temelji na pretresljivih pričevanjih še živečih otrok Lebensborna in njihovih potomcev ter avtoričinih srečanjih in pogovorih z njimi.
Dogodek soorganizirata OŠ Kolezija in Slovenska matica.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Matičino predavanje

Torek, 13. 2., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Doc. dr. Miha Krofel: Raziskovanje snežnega leoparda v azijskih visokogorjih
Na predavanju bo doc. dr. Miha Krofel, zaposlen kot raziskovalec in predavatelj na Oddelku za obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, predstavil raziskovanje snežnih leopardov, ki živijo v težko dostopnih gorstvih Centralne Azije in so zato med najslabše raziskanimi vrstami velikih mačk na svetu, obenem pa tudi med najbolj ogroženimi. V predavanju bomo izvedeli, kako potekajo terenske raziskave v odročnih predelih gorstva Altaj ter do kakšnih ugotovitev je prišla mednarodna ekipa raziskovalcev. To vključuje nove podatke o številčnosti tega skrivnostnega plenilca, nova spoznanja o njegovem obnašanju in odnosu z drugimi vrstami.
Predavanje sodi v cikel, ki ga organizira Naravoslovno-tehniški odsek Slovenske matice.

Matičini novinarski konferenci

Četrtek, 15. 2., ob 11.uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev novih knjig Slovenske matice
Na novinarski konferenci bomo predstavili nove knjižne izdaje Slovenske matice. Posebno pozornost bomo namenili jubilejni izdaji Slovenska matica ob 160-letnici, ki sta jo uredili Nada Šumi in tajnica-urednica Slovenske matice Ignacija Fridl Jarc, ki bo knjigo tudi predstavila. O zborniku iz zbirke Odstiranja Jurij Slatkonja (1456–1522): od Kranjske do Dunaja bo spregovorila ena od urednic dr. Lilijana Žnidaršič Golec, zbornik s posveta o Radu L. Lenčku z naslovom Rado Ludovik Lenček – humanist, učenjak, domoljub pa bo predstavila njegova urednica Zarika Snoj Verbovšek. Sledila bo predstavitev 2. zvezka prevoda rimske zgodovine Od ustanovitve mesta Tita Livija, o katerem bosta spregovorila urednik doc. dr. David Movrin in prevajalec doc. dr. Aleš Maver, Dogodek bo vodila tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc.

Četrtek, 29. 2., ob 11.uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev novih filozofskih knjig Slovenske matice
Na novinarski konferenci Slovenske matice bomo predstavili nove knjige založbe s področja filozofije. Knjigo iz zbirke Slovenska filozofska misel O naravi duha Andreja Uleta bo predstavil prof. dr. Andrej Ule, Latinske pridige (Opus sermonum) Mojstra Eckharta iz zbirke Filozofska knjižnica bo predstavil prevajalec ter pisec opomb in spremne besede Gorazd Kocijančič, zbornik iz zbirke Odstiranja Vzdržati različnost: filozofske razprave o mnogih svetovih pa urednik prof. dr. Marko Uršič. Dogodek bo vodila tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc.

Matica pod zvezdami

Četrtek, 15. 2., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev prevoda Tita Livija Od ustanovitve mesta
Slovenska matica v okviru večletnega knjižnega projekta izdaja delo Tita Livija Od ustanovitve mesta, ki je temeljni vir za poznavanje rimske zgodovine. V letu 2022 je izšel 1. zvezek (v prevodu akad. prof. dr. Primoža Simonitija), lani 2. zvezek, letos pa načrtujemo že 3. zvezek. Ob izidu 2. zvezka se bodo o temeljnem Livijevem delu pogovarjali urednik doc. dr. David Movrin ter prevajalca doc. dr. Aleš Maver in izr. prof. dr. Matej Hriberšek. Pogovor z njimi bo vodila dr. Ignacija Fridl Jarc, tajnica-urednica Slovenske matice.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Četrtek, 29. 2., ob 19. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Pogovor o Latinskih pridigah Mojstra Eckharta
V zbirki Filozofska knjižnica so izšle Latinske pridige (Opus sermonum) Mojstra Eckharta, ki jih je prevedel Gorazd Kocijančič, ki je za to izdajo napisal tudi opombe in spremno besedo. O univerzitetnih pridigah, ki jih je nemški teolog, filozof in mistik Mojster Eckhart večinoma spisal med časom svojega drugega poučevanja na pariški univerzi in jih izrekal pred svojimi dominikanskimi sobrati, se bo s prevajalcem pogovarjal poznavalec Eckharta prof. dr. Vid Snoj.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Matičina odprta vrata

Sobota, 24. 2.
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Društvo slovensko-ukrajinskega prijateljstva
24. februarja, natanko ob drugi obletnici ruskega napada na Ukrajino, bo Slovensko-ukrajinsko kulturno in akademsko društvo “Slava”, ustanovljeno novembra 2023 v sodelovanju med slovenskimi in ukrajinskimi akademskimi, kulturnimi delavci in umetniki, v dvorani Slovenske matice priredilo literarni večer z avtorji in prevajalci, povezanimi z Ukrajino in ukrajinsko literaturo. Natančna ura bo sporočena pozneje. Več na: https://drustvo-slava.si
Dogodek soorganizirata Slovensko-ukrajinsko kulturno in akademsko društvo “Slava” ter Slovenska matica.

Torek, 27. 2., ob 11. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Literarna pokrajina Goriške: predstavitev literarnih sprehodov v Novi Gorici in Gorici v letih od 2020 do 2023
JSKD Nova Gorica je glavni nosilec projekta septembrskih literarnih sprehodov po Novi Gorici in Gorici ter neposredno po njih izdanih zbornikov, v katerih so objavljeni vsi prispevki govorcev, pa tudi fotografije obeležij in udeležencev pohodov. Na Slovenski matici bodo mag. Marija Mercina, pobudnica in soorganizatorka projekta, Sabina Volk Simčič, vodja območne izpostave JSKD Nova Gorica, in Ernesta Dejak Furlan, predsednica Slavističnega društva Nova Gorica, predstavile dosedanje literarne sprehode v letih 2020, 2021, 2022 in 2023 ter štiri izdane publikacije.
Dogodek soorganizirata Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Nova Gorica ter Slovenska matica.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Vsi dogodki v organizaciji Slovenske matice so za obiskovalce brezplačni, razen tistih, pri katerih je v napovedi navedeno drugače.

Posnetke prireditev v prostorih Slovenske matice si lahko ogledate s klikom na https://www.youtube.com/channel/UCAO9E9KXzmnUFJcOBcC-ZDw

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Informacije o dogodkih lahko preverite na spletni strani Slovenske matice ali nas pokličete na 01 422 43 45.

Košarica je prazna