Novičnik Slovenske matice

MARČEVSKI UVODNIK

Vsak jubilej ni le praznovanje in spomin na preteklost, ampak tudi trenutek, ko se ustavimo, da se vprašamo, po kateri poti stopati v prihodnost. Slovenska matica je v letošnjem februarju slovesno proslavila svojo 160-letnico obstoja, marec pa je mesec, ko je treba določiti naše usmeritve za prihodnje desetletje. V prijetnih druženjih s prijateljskimi maticami – črnogorsko, hrvaško, slovaško in srbsko, ki so potekala ob našem slavju, smo odkrili kar nekaj skupnih vprašanj in tudi zaskrbljenih spraševanj, kaj lahko, tako znotraj svojih narodnih in državnih skupnosti kot povezane med seboj, matice še storijo za ohranjanje temeljnih evropskih civilizacijskih kulturnih oziroma duhovnih vrednot. Iz njih so namreč v preteklih dveh stoletjih nastale, vsaka v svojem prostoru je pomagala krepiti narodno identiteto, zavest, kulturo, jezik in znanost in vzpostavljati lastno državno suverenost.

Presenetljivo se je izkazalo, da je eno od perečih vprašanj prihodnosti, kljub številnim državnim ustanovam, ki naj bi naše narodne jezike varovale, proučevale in zanj skrbele, prav ohranjanje naše jezikovne suverenosti in identitete. Pri tem smo si izmenjali zelo različne izkušnje. Matica hrvaška je prav konec januarja 2024 dosegla velik uspeh v Hrvaškem saboru, saj je bil tega dne z dvotretjinsko podporo sprejet Zakon o hrvaškem jeziku, ki hrvaščino priznava kot kulturno dobrino in dediščino, kot enega od temeljev hrvaške nacionalne identitete in kulture, in sicer v vsej večplastnosti knjižnega jezika in raznolikosti njenih narečij. Slovenci svojega jezika zakonsko še nismo zaščitili, imamo le strateški načrt, poimenovan Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025, ter parcialni Zakon o javni rabi slovenščine, ki je napisan tako, da pristojnim inšpekcijskim službam omogoča lagodno neukrepanje, četudi našo deželo preplavljajo reklame, aplikacije, vseh vrst proizvodi, tehnična navodila in celo spletne strani v vseh drugih jezikih. Pri tem se brez ustavne podlage samovoljno izvaja poučevanje na fakultetah v angleščini, spretno pa globalno vzgajamo tudi dijake, ki v roke prejmejo slovenske dijaške izkaznice s predimenzioniranim napisom »Do more. Be more«. Ne da bi najprej zakonsko zaščitili slovenščino, zdaj na vrat na nos drvimo v zaščito jezikov in govorcev pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ. Matica srbska pa se po drugi strani bori proti uveljavitvi zakona, ki na vseh ravneh, tudi v literaturi, predpisuje obvezno rabo t. i. senzitivnega jezika glede na gramatikalni spol in za kršenje tega zakona predvideva ostre kazni. Zato smo predstavniki različnih matic sklenili, da v prihodnjih tednih pripravimo dopis na ključne evropske institucije o pomenu zaščite jezikovne tradicije in jezikovnih posebnosti evropskih narodov.

V slovenščino, svoj materni jezik, smo namreč vrojeni. Njena struktura oblikuje naše mišljenje in prek naših misli usmerja naše delovanje. To, da premore dvojino, omogoča našemu narodu drugačno govorico ljubezni in pesnjenju odpira načine izrekanja, kot jih ne moremo najti v drugih jezikih, ki je ne premorejo. Zelo močne težnje, da bi naši jeziki ne bili več nosilci teh narodnih posebnosti, so povezane s težnjo po izničenju narodnih kultur, na kar smo predstavniki matic opozorili tudi na naši slavnostni akademiji 2. februarja 2024 z izjavo:
»Kot ljubitelji svojih slovanskih jezikov smo spregovorili o jezikovnih strategijah, ki v naših slovanskih državah, in žal ne le v njih, na normativni ravni ideološko posegajo v nacionalne jezike. Ob tem naš razmislek meri izključno na zavedanje, da predpisani jezikovnopolitični standardi, ponekod celo pospremljeni z grožnjo sankcij, rušijo v dolgi tradiciji zgrajen gramatikalni ustroj nacionalnih jezikov in s tem njihov duhovni razvoj ter tako jezik kot temelj človeške civilizacije nepopravljivo razkrajajo. Če bi dopustili, da izobraževalni sistem poučuje jezik tako, da ruši njegovo gramatično strukturo in s tem strukturo človekovega mišljenja v izražanju človečnosti, bi pristali na dehumanizacijo naših narodov, sčasoma pa se tudi utopili v znanem talilnem loncu globalizma. Ker imamo narodi v Evropski zvezi ta privilegij, da so naši jeziki v njej enakopravni, prav to prizadevanje pa je bilo naloga in poslanstvo matic od časa nastanka prve matice pred skoraj dvesto leti, smo se namenili, da v Svet Evrope, evropski parlament in evropsko komisijo pošljemo apel, naj naredita vse, da v evropskem prostoru jezik ostane temeljna vrednota, ki je ustvarila civilizacijo, v kateri živimo v duhovni in materialni blaginji in kjer se čutimo in družimo kot srčni ljudje in domoljubi, ki spoštujemo vsak svoj narod.«

Slovenska matica svoje spoštovanje do slovenskih jezikovnih korenin izkazuje z izdajanjem kakovostnega knjižnega programa. Kot prva je z letnico 2024 izšla knjiga Slovenska matica ob 160-letnici, ki z bogatim slikovnim in pisnim gradivom pričuje o tem, koliko imenitnih slovenskih osebnosti je bilo potrebnih in kako neizmerno dolgo obdobje je moralo preteči, da smo svojo narodno kulturno in jezikovno suverenost končno lahko začeli uveljavljati v samostojni državi. Zato je Slovenska matica tudi po 160 letih delovanja še kako potrebna, da vzgaja v nas spoštljivost do preteklosti, čuječnost v sedanjosti in preudarnost za prihodnost.

Dr. Ignacija Fridl Jarc,
tajnica-urednica Slovenske matice

MATIČINE KNJIŽNE NOVOSTI

Slovenska matica ob 160-letnici
Avtorji besedil: Aleš Gabrič, Milček Komelj, Ignacija Fridl Jarc in Breda Ilich Klančnik
Uredili: Nada Šumi in Ignacija Fridl Jarc
Slovensko matico so v vsej njeni dosedanji 160-letni zgodovini vodili prvaki slovenskega naroda, ugledni znanstveniki, umetniki, v zgodnjem obdobju tudi politiki, predvsem pa veliki domoljubi. Poskrbeli so, da je bilo njeno delovanje za razvoj slovenskega strokovnega in umetniškega jezika, ohranjanje narodovega spomina na zaslužne posameznike, arhiviranje rokopisnega gradiva in prizadevanj za vsestransko kulturno omiko dobro dokumentirano. Povzetek tega delovanja naša založba predstavlja v letošnji jubilejni knjigi Slovenska matica ob 160-letnici. Posebej privlačna novost knjige je predstavitev Matičine portretne galerije predsednikov, ki krasijo našo glavno dvorano in sejno sobo. Predstavljeni so v sliki in besedi, z življenjepisnimi podatki, pa tudi s podatki o njihovih portretistih, večinoma uglednih slovenskih slikarjih. Ob tem je izčrpno predstavljena njena založniška dejavnost vse od tistih začetkov, ko je bilo potrebno narod šele široko opismenjevati, do danes, ko Slovenska matica svojo vlogo utemeljuje znotraj ogromne knjižne produkcije številnih založb in svojo tradicijo nadaljuje z visoko postavljenimi vrednostnimi kriteriji in prepoznavnimi knjižnimi zbirkami, med drugim z nepogrešljivo filozofsko knjižnico, na novo vpeljano zbirko poezije Mozaiki in pravkar oživljeno Knezovo knjižnico. Knjiga javnost seznanja tudi s pomembnimi potezami, dogodki in javnimi izjavami Slovenske matice ob slovenski osamosvojitvi, ko je Matici predsedoval klasični filolog akademik Primož Simoniti in jo je kot tajnik-urednik vodil pisatelj akademik Drago Jančar. Predstavljamo pa tudi zgodovino naše historične stavbe, ki smo jo v notranjščini za praznik po svojih močeh osvežili.
Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

NAKUP

Zbirka Mozaiki
Robert Simonišek: Vračanje k čistosti
Spremno besedo napisal: Milček Komelj
Nova pesniška zbirka Roberta Simoniška, avtorja štirih pesniških zbirk, zbirke zgodb Melanholična zrenja in romana Soba pod gradom, ki je za knjigi esejev Trk prostorov in Pejsaži – sanjati na soncu dvakrat prejel Rožančevo nagrado, za mednarodno razstavo Obrazi ekspresionizma pa Valvasorjevo nagrado, nosi naslov Vračanje k čistosti. Gre za vsebinsko nadaljevanje zadnje avtorjeve zbirke Kar dopuščajo čuti, ki je izšla leta 2020. Če je bila pri slednji v ospredju simplifikacija besednega izraza, izpovedovanega skozi trivrstično kitično formo, gre pri novi za obratno perspektivo. Oblikovno gre za daljše pesmi v prozi, ki se prikazujejo kot »freske«, pri čemer je v ospredju poetično-filozofska refleksija, ukoreninjena v doživljanju časa in prostora ter pesnikovih kompleksnih razpoloženjih. Pesmi gradijo iz konkretne izkušnje, a se s pomočjo spomina in asociacij razširijo, teme se medsebojno prepletajo, od intimnih, odnosa do tradicije, pesnikovega doživljanje zgodovine, narave vse do aktualnih družbenih problemov.
Knjiga bo izšla s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

V pripravi

Zbirka Filozofska knjižnica
Martha C. Nussbaum: Jeza in odpuščanje
Prevedla in spremno besedo napisala: Katarina Majerhold
Uredil: Marko Uršič
Svetovno znana ameriška filozofinja Martha C. Nussbaum v svoji novejši (2018) filozofsko-etični knjigi, v kateri se navezuje na številne filozofske, zgodovinske, literarne idr. vire, dokazuje, da je čustvo jeze normativno neprimerno v primerih, ki jih označuje s sintagmama »pot povračila« in »pot statusa«. V prvem primeru povračilo nima smisla, ker s tem, ko storilcu povzročimo isto bolečino, kakor jo je ta povzročil nekomu drugemu, nismo odpravili škode pri žrtvi, v drugem primeru pa vsaj deloma ima smisel oziroma učinek, saj zamenja status in vlogo storilca in žrtve. Toda v obeh primerih Nussbaum meni, da gre za iracionalno obnašanje ljudi in za kršenje človekovega dostojanstva, ki naj velja za vse ljudi. Namesto maščevalne jeze avtorica predstavi bolj konstruktivno vrsto jeze, ki jo imenuje »tranzicijska jeza«: ta ne vsebuje želje po maščevanju, niti »vzvišene« zahteve po odpuščanju ter se usmerja h konstruktivnemu mišljenju o prihodnjem dobrem tako za žrtev kot za družbo v celoti. Avtorica preuči pomen neprimernosti maščevanja oziroma retributivizma tudi v okviru kazenskopravnega sistema ter to problematiko prikaže z mnogimi primeri na treh ravneh: na osebno intimnem, vsakdanje družbenem in vsem skupnem političnem področju, pri čemer se še posebej ustavi pri velikih predstavnikih nenasilja, kot so Mahatma Gandhi, Martin L. King in Nelson Mandela, ki nam jih postavlja za zgled.
Knjiga bo izšla s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

V pripravi

MATIČINI DOGODKI

Matičina natečaja za mlade

Ponedeljek, 5. 2.–petek, 5. 4.
Natečaj za mlade ob 160-letnici Slovenske matice
Slovenska matica, najstarejše slovensko znanstveno in kulturno društvo ter druga najstarejša slovenska založba, že četrto leto organizira natečaje za dijake in študente. V letu 2024, ko Slovenska matica slavi 160 let dela za slovensko kulturo in znanost, praznujemo z mladimi, za katere verjamemo, da bodo v prihodnosti pisali našo zgodovino. Zanje ob slavju naše ustanovitve, 4. februarja 2024, razpisujemo dva natečaja, in sicer filozofski natečaj za najboljši filozofski esej in naravoslovni natečaj za najboljše naravoslovno predavanje.
1. Natečaj za najboljši filozofski esej razpisujemo v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom v dveh kategorijah, in sicer za dijake in za študente. Tema letošnjega razpisa je Duh in duhovno.
2. Natečaj za najboljše naravoslovno predavanje razpisujemo v soorganizaciji z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije, prav tako v dveh kategorijah, za dijake in za študente. Tema letošnjega razpisa je Ohranjanje naravnega okolja.
Več o pogojih sodelovanja najdete na spletni strani Slovenske matice.
Natečaj podpira Krka, d. d., Novo mesto.

Četrtek, 15. 2.–sobota, 30. 3.
Natečaj za najboljšo pesem o domovini Sloveniji
V letu 2024 se spominjamo 150-letnice rojstva generala Rudolfa Maistra, ki je s svojimi borci za severno mejo najbolj zaslužen, da je Maribor ostal slovenski. Praznujemo tudi 160 let, odkar je bila na pobudo mariborskih rodoljubov ustanovljena Slovenska matica. Pomembna osebnost, ki je na slovenskem Štajerskem v 19. stoletju prebujala narodno zavest in omiko, je bil tudi Marko Glaser, pesnik, pisec, duhovnik in prevajalec. Najglobljo sled je zapustil v Malečniku pri Mariboru, kjer je tamkajšnjo župnijo vodil skoraj pol stoletja. Njegov duh živi še danes. V Malečniku se bo v njegov spomin med 17. in 21. aprilom 2024 odvil 3. Glaserjev festival.
Kot poklon narodnozavednim Mariborčanom, ki so v svojem srcu nosili slovenstvo in željo po ohranjanju slovenske besede, je Slovenska matica v sodelovanju z Glaserjevim salonom iz Malečnika razpisala natečaj za najboljšo pesem o domovini Sloveniji za 1., 2., in 3. triado osnovnih šol Maribora in okolice (osnovnih šol Mestne občine Maribor in občin Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj).
Natečaj je odprt od dneva javne objave do 30. marca 2024.
Za vsako triado posebej bo strokovna žirija, ki jo bodo sestavljali akademik prof. dr. Milček Komelj, pesnik in igralec Tone Kuntner, dr. Sebastijan Valentan in doc. dr. Ignacija Fridl Jarc, podelila 3 nagrade. Nagrade bodo slovesno podeljene v okviru 3. Glaserjevega festivala v Malečniku na literarnem srečanju s pesnikom domoljubnih pesmi Tonetom Kuntnerjem, in sicer 19. aprila 2024 ob 18. uri.

Matica pod zvezdami

Četrtek, 21. 3., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Pogovor o filozofskem delu Andreja Uleta O naravi duha
V Matičini zbirki Slovenska filozofska misel je pred kratkih izšlo novo filozofsko delo prof. dr. Andreja Uleta z naslovom O naravi duha. O njem se bo urednik prof. dr. Marko Uršič pogovarjal s sogovornikoma, prof. dr. Andrejem Uletom in prof. dr. Olgo Markič.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Četrtek, 28. 3., ob 11. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev mladinskega romana Ferija Lainščka Življenje nima naslova
S kratkim romanom Ferija Lainščka Življenje nima naslova Slovenska matica po stopetih letih oživlja svojo zbirko Zabavna knjižnica, v kateri so do leta 1918 izhajala krajša leposlovna besedila večinoma slovenskih, včasih tudi drugih slovanskih narodov. Avtorjev novi mladinski roman, ki ga je ilustriral Jure Engelsberger, bosta predstavila avtor Feri Lainšček in tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc, s pisateljem pa se bodo pogovarjali tudi učenci OŠ Ledina.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Matičini predavanji

Torek, 5. 3., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Prof. dr. Tamara Lah Turnšek: Rak kot pridružena bolezen procesom staranja, preventiva in zdravljenje z naravnimi učinkovinami konoplje
Na predavanju bo biokemičarka prof. dr. Tamara Lah Turnšek predstavila biologijo staranja kot kompleksen in mnogoplasten proces z različnimi molekularnimi, celičnimi in fiziološkimi spremembami, ki se sčasoma pojavljajo pri človeku in podobno pri živalih. Obenem bo poudarila, kako tesno sta prepletena rak in staranje, saj je staranje eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za razvoj raka. V nadaljevanju bo izpostavila, kako je konoplja pritegnila pozornost zaradi svoje potencialne vloge pri boleznih, povezanih s staranjem, vključno z rakom, in kako se zato kanabinoide vedno intenzivneje preučuje zaradi njihovih protivnetnih, analgetičnih in protitumorskih lastnosti.
Predavanje sodi v cikel, ki ga organizira Naravoslovno-tehniški odsek Slovenske matice.

ODPADE Torek, 26. 3., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Doc. dr. Rok Žnidaršič: Arhitekturna prihodnost Ljubljane
Predavanje sodi v cikel, ki ga organizira Naravoslovno-tehniški odsek Slovenske matice.

Matičina knjižna potovanja

Četrtek, 7. 3., ob 18. uri
Literarna hiša Maribor, Vojašniška ulica 12, Maribor
Literarni pesniški večer z Miljano Cunta
Lani je v okviru Matičine zbirke Mozaiki izšlo pesniško delo vitezinje poezije Miljane Cunta Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo, ki je letos prav za to zbirko prejela nagrado Prešernovega sklada. Svojo zbirko bo pesnica mag. Miljana Cunta predstavila v pogovoru z urednico dr. Ignacijo Fridl Jarc.
Dogodek soorganizirajo Kulturno društvo Mariborska literarna družba, Zveza kulturnih društev Maribor, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Maribor in Slovenska matica.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Sreda, 13. 3., ob 11. uri
Pokrajinski muzej Koper, Palača Belgramoni-Tacco, Kidričeva ulica 19, Koper
Predstavitev novega zvezka Zbornika za zgodovino naravoslovja in tehnike
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike je pri Slovenski matici začel izhajati leta 1971. Doslej je izšlo šestnajst zbornikov, v katerih so bile obravnavane najrazličnejše teme, ki so posegale od prazgodovine do 19. stoletja. Leta 2002 je zbornik za dalj časa prenehal izhajati, po dvajsetih letih pa znova obujeni Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike s svojimi prispevki osvetljuje predvsem 20. stoletje. Na dogodku bo tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc uvodoma spregovorila o zgodovini Slovenske matice, novi, 17. zvezek pa bodo predstavili uredniki akad. prof. dr. Tadej Bajd, dr. Drago Kladnik in mag. Andrej Seliškar. Sledilo bo predavanje avtorjev enega izmed prispevkov v zborniku, prof. dr. Alenke Malej in prof. dr. Jadrana Faganelija o slovenskih naravoslovnih raziskavah morja v 20. stoletju.
Dogodek soorganizirata Pokrajinski muzej Koper in Slovenska matica.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Sreda, 13. 3., ob 19.30
Kosovelova dvorana, Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana
Premiera dokumentarnega filma Zajeti v izviru – Slovenski otroci Lebensborna in prodaja dokumentarnega romana Nataše Konc Lorenzutti Senca brez človeka
V okviru Festivala dokumentarnega filma bo potekala premiera filma režiserke Maje Weiss Zajeti v izviru – Slovenski otroci Lebensborna, pri katerem je kot soscenaristka sodelovala pisateljica Nataša Konc Lorenzutti. Več o filmu na spletni strani Festivala dokumentarnega filma.
Ob snemanju je pisateljica Nataša Konc Lorenzutti odkrivala širše razsežnosti programa Lebensborn in nova pričevanja ukradenih slovenskih otrok, za katera v filmu ni bilo več prostora, zato je napisala še dokumentarni roman Senca brez človeka: film v prozi, ki je leta 2023 izšel pri Slovenski matici in ki govori o usodi slovenskih otrok, ki so jih nacisti avgusta 1942 v dveh akcijah v Celju ukradli staršem in jih odpeljali na ozemlje Tretjega rajha, kjer so tiste, ki so prestali rasne selekcije, prevzeli bodoči nemški rejniki. Roman temelji na pretresljivih pričevanjih še živečih otrok Lebensborna in njihovih potomcev ter avtoričinih srečanjih in pogovorih z njimi.
Po premieri bo mogoče roman kupiti po znižani ceni.
Dogodek poteka v sklopu Festivala dokumentarnega filma.

Četrtek, 14. 3., ob 17. uri
Svetovni slovenski kongres, Linhartova 13 (3. nadstropje), Ljubljana
Predstavitev monografije Ljubezen na daljavo. Pisma moža ženi aleksandrinki v Egipt
Doslej je bilo vprašanje aleksandrinstva v prvi polovici 20. stoletja v več objavah obdelano predvsem z vidika žensk, tokratna monografija pa tej tematiki postavlja ogledalo z moške strani. Monografijo bodo predstavile (so)avtorica in urednica prof. ddr. Marija Stanonik, urednica in vodja založbe pri Annales ZRS, znanstveni založbi Alenka Obid in pomočnica tajnice-urednice Slovenske matice Zarika Snoj Verbovšek.
Dogodek soorganizirajo Svetovni slovenski kongres, Annales ZRS, znanstvena založba (Znanstveno-raziskovalno središče Koper) in Slovenska matica.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Sreda, 20. 3., ob 18. uri
Glaserjev salon z galerijo (Župnija sv. Peter pri Mariboru), Malečnik 32, Malečnik
Pogovor z Natašo Konc Lorenzutti ob izidu romana Senca brez človeka
S pisateljico Natašo Konc Lorenzutti se bo pogovarjala tajnic-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc. Osrednja tema pogovora bo avtoričin novi dokumentarni roman z naslovom Senca brez človeka, ki je leta 2023 izšel pri Slovenski matici in ki govori o usodi slovenskih otrok, ki so jih nacisti avgusta 1942 v dveh akcijah v Celju ukradli staršem in jih odpeljali na ozemlje Tretjega rajha, kjer so tiste, ki so prestali rasne selekcije prevzeli bodoči nemški rejniki. Roman temelji na pretresljivih pričevanjih še živečih otrok Lebensborna in njihovih potomcev ter avtoričinih srečanjih in pogovorih z njimi.
Dogodek soorganizirata Slovenska matica in Župnija sv. Peter pri Mariboru.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Petek, 22. 3., ob 17.30
Višja strokovna šola Postojna, Ljubljanska cesta 2, Postojna
Predstavitev monografije Gozdar pred svojim časom: študije Boštjana Anka z odmevi
Prof. dr. Boštjan Anko (1939–2013) je na Biotehniški fakulteti deloval na področjih krajinska ekologija, varovanje naravne dediščine, funkcija gozda, gozdni viri ter gospodarjenje z gozdnato krajino. Pri Slovenski matici je lani izšel zbornik njegovih študij z odmevi njegovih sodelavcev in naslednikov z naslovom Gozdar pred svojim časom. Monografijo bo predstavil urednik dr. Peter Skoberne, o Slovenski matici pa bo spregovorila njena tajnica-urednica dr. Ignacija Fridl Jarc.
Dogodek soorganizirata Slovenska matica in Višja strokovna šola Postojna.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Petek, 29. 3., ob 10.00
Gimnazija Ravne na Koroškem, Na Gradu 4, Ravne na Koroškem
Predstavitev filozofskih knjig Slovenske matice tekmovalkam in tekmovalcem državnega tekmovanja v pisanju filozofskega eseja 2024
Po državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja 2024 na Gimnaziji Ravne na Koroškem bo Slovenska matica, ki ima najstarejšo slovensko filozofsko knjižno zbirko, predstavila svoje filozofske izdaje na Slovenski matici, vsi udeleženci tekmovanja bodo kot darilo prejeli tudi po eno knjigo, za nagrajence pa bo Slovenska matica namenila pet knjig.
Dogodek soorganizirata Gimnazija Ravne na Koroškem in Slovenska matica.
Dogodek je del projekta literarnih prireditev, ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Matičina čezmejna gostovanja

Petek, 8. 3., ob 18. uri
SKD Tabor (Prosvetni dom na Opčinah), Ul. Ricreatorio 1, Opčine pri Trstu, Italija
Predstavitev knjige Moj Trst Bogomile Kravos
Dr. Bogomila Kravos je pri Slovenski matici izdala že tri knjige. Zadnja z naslovom Moj Trst je avtobiografski zapis o Trstu avtoričine mladosti in pogled nanj s perspektive zrelih let. V pogovoru o slovenstvu in Slovencih v Trstu bo poleg avtorice dr. Bogomile Kravos in novinarke Ivane Suhadolc sodelovala tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc.
Dogodek soorganizirata Prosvetni dom Opčine in Slovenska matica.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Četrtek, 14. 3., ob 18. uri
Feiglova knjižnica (Trgovski dom v Gorici), Korzo Verdi 52, Gorica, Italija
Predstavitev knjige Moj Trst Bogomile Kravos
Dr. Bogomila Kravos je pri Slovenski matici izdala že tri knjige. Zadnja z naslovom Moj Trst je avtobiografski zapis o Trstu avtoričine mladosti in pogled nanj s perspektive zrelih let. O slovenstvu in Slovencih v Trstu nekoč in danes se bo z avtorico dr. Bogomilo Kravos pogovarjala tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc, ki bo soočala osrednjeslovenski in tržaški pogled na »naše« mesto in življenje v njem.
Dogodek soorganizirata Slovenska matica ter Narodna in študijska knjižnica iz Trsta.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Četrtek, 21. 3., ob 20. uri
Knjižnica Borisa Pahorja (Kulturni dom Prosek – Kontovel), Prosek 2, Prosek, Italija
Predstavitev knjige Moj Trst Bogomile Kravos
Dr. Bogomila Kravos je pri Slovenski matici izdala že tri knjige. Zadnja z naslovom Moj Trst je avtobiografski zapis o Trstu avtoričine mladosti in pogled nanj s perspektive zrelih let. O slovenstvu in Slovencih v Trstu nekoč in danes se bo z avtorico dr. Bogomilo Kravos pogovarjala knjižničarka Ksenija Majovski. Uvodoma bo zbrane pozdravila tudi tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc.
Dogodek soorganizirata Slovenska matica in Kulturni Dom Prosek Kontovel.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Sreda, 27. 3., ob 10. uri
Tržaško knjižno središče, Trg Oberdan 7, Trst, Italija
Predstavitev monografije Ljubezen na daljavo. Pisma moža ženi aleksandrinki v Egipt
Doslej je bilo vprašanje aleksandrinstva v prvi polovici 20. stoletja v več objavah obdelano predvsem z vidika žensk, tokratna monografija pa tej tematiki postavlja ogledalo z moške strani. Monografijo bodo v Tržaškem knjižnem središču v okviru njihovih jutranjih sredinih srečanj, tj. kave s knjigo, predstavile (so)avtorica in urednica prof. ddr. Marija Stanonik, urednica in vodja založbe pri Annales ZRS, znanstveni založbi Alenka Obid in pomočnica tajnice-urednice Slovenske matice Zarika Snoj Verbovšek.
Dogodek soorganizirajo Tržaško knjižno središče, Annales ZRS, znanstvena založba (Znanstveno-raziskovalno središče Koper) in Slovenska matica.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Matičina medgeneracijska literarna/jezikovna druženja

Sreda, 6. 3., ob 9.30
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Usposabljanje za mentorje projekta Knjiga me pomlaja (KmP)
Slovenska matica v letu 2024 izvaja projekt Knjiga me pomlaja: Matičina medgeneracijska literarna/jezikovna druženja, ki bo potekal v štirih inštitucijah za starejše (DSO Ljubljana Šiška, DSO Ajdovščina, Dom upokojencev Sežana in Zavod TalitaKum Postojna). Namen projekta je s pomočjo izbranih literarnih del vseh vrst (proze, poezije in dramatike) starejše občanke in občane spodbuditi v krepitvi njihovih jezikovnih in sporazumevalnih zmožnosti, ki so zaradi različnih dejavnikov oslabljene. Izvajanje projekta se začenja z usposabljanjem za mentorje, za katere bodo na celodnevnem seminarju organizirana tri predavanja strokovnjakov na teme problematike starejših, in sicer strokovna predavanja nevrologa prof. dr. Zvezdana Pirtoška, delovnih terapevtk Marte Turnšek in Mateje Čož iz DSO Ljubljana Šiška ter magistrice socialne gerontologije Blanke Samec, ter eno predavanje o izvedbi delavnic in izobraževanju o digitalni pismenosti, ki ga bo pripravila vodja projekta Zarika Snoj Verbovšek. Predavanja bodo zaprtega tipa, bodo pa posneta in dostopna tudi na spletni strani SM.
Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.

Matičina odprta vrata

Torek, 12. 3., ob 11. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Koroški kulturni dnevi: Predstavitev spletne strani SloGled o gledališki dejavnosti med koroškimi Slovenci
V okviru KKD bo na Slovenski matici potekala predstavitev spletne strani v slovenščini in nemščini SloGled o gledališki dejavnosti med koroškimi Slovenci. Projekt portala z repozitorijem ali arhivom (za gledališka besedila, posnetke, slike, plakate, kritike itd.) vodi in predstavlja mag. Julija Schellander-Obid, podpredsednica Slovenske prosvetne zveze, Celovec. Najava udeležbe na: lidija.golc@guest.arnes.si.
Dogodek soorganizirajo Krščanska kulturna zveza (KKZ), Celovec, Slovenska prosvetna zveza (SPZ), Celovec, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva (DSAP-Lj ), Ljubljana, Klub koroških Slovencev v Ljubljani (KKS-Lj) in Slovenska matica.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Sreda, 13. 3., ob 17. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Koroški kulturni dnevi: Predstavitev spominsko-zgodovinskih knjig celovške Mohorjeve
V okviru KKD bo na Slovenski matici potekala predstavitev spominsko-zgodovinskih knjig celovške Mohorjeve, in sicer Spominov Antona Urschitza v uredništvu Katharine Urschitz ter romana Kamnik Felixa Kucherja. Poleg avtorjev bosta na dogodku sodelovala urednika mag. Hanzi Filipič in Adrian Kert. Na prireditvi bo sodeloval tudi pevski zbor Lipa zelenela je z dirigentko Jelko Kovačič. Najava udeležbe na: janez.stergar@guest.arnes.si.
Dogodek soorganizirajo Krščanska kulturna zveza (KKZ), Celovec, Slovenska prosvetna zveza (SPZ), Celovec, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva (DSAP-Lj ), Ljubljana, Klub koroških Slovencev v Ljubljani (KKS-Lj) in Slovenska matica.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Petek, 15. 3., ob 11. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Koroški kulturni dnevi: Predstavitev delovanja treh slovenskih kulturnih društev na Koroškem
V okviru KKD Klub koroških Slovencev na Slovenski matici nadaljuje s predstavitvami delovanja slovenskih kulturnih društev na Koroškem. Nastopali bodo predsednik SPD Zarja, Železna Kapla, Willi Ošina, predsednica SKD Jepa – Baško jezero, Anica Lesjak Ressmann, ter predsednik KPD Šmihel iz Šmihela pri Pliberku mag. dr. Silvester Jernej. Moderatorka prireditve bo mag. Lidija Golc. Najava udeležbe na: lidija.golc@guest.arnes.si.
Dogodek soorganizirajo Krščanska kulturna zveza (KKZ), Celovec, Slovenska prosvetna zveza (SPZ), Celovec, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva (DSAP-Lj ), Ljubljana, Klub koroških Slovencev v Ljubljani (KKS-Lj) in Slovenska matica.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Torek, 19. 3., ob 11. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev knjige o Virgilu Ščeku z naslovom Dnevniški zapisi (1909–1933)
S kritično izdajo prvega dela dnevniških zapisov Virgila Ščeka se zapolnjuje vrzel v dostopnosti pomembnih virov za sodobno primorsko zgodovino širšemu krogu bralstva, saj v njej spregovori Šček naravnost in v kontekstu trenutnih razmer, v katerih je med letoma 1909 in 1933 živel ter deloval. To pomembno knjigo bodo predstavili oba njena urednika in pisca spremne besede, dr. Renato Podbersič ml. in dr. Matic Batič, ter predsednik Goriške Mohorjeve družbe Renato Podbersič st. Predstavitev bo povezoval zgodovinar in novinar dr. Jože Možina.
Dogodek soorganizirata Goriška Mohorjeva družba in Slovenska matica.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Matica na sejmih

Petek, 1. 3.–petek, 8. 3.
Vodnikova domačija Center, Stritarjeva 7, Ljubljana
Nedelja, 3. 3.
Bolšji sejem in voden sprehod, Breg, Stara Ljubljana
Osmomarčevski mini sejem knjig in voden sprehod po ženski literarni Ljubljani
V osmomarčevsko knjigarno, ki jo organizira pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature, je letos vključena pesniška zbirka Miljane Cunta Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo, ki bo v času mini sejma na voljo po znižani ceni.

Torek, 19. 3.–četrtek, 21. 3.
Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana
15. Grošljev simpozij
Slovenska matica bo tudi letos sodelovala na Grošljevem simpoziju s prodajo svojih knjig. Simpozij bo potekal na temo »gospodarstvo in ekonomija v antiki«, tako da bodo v ospredju knjige s tega področja. Tokratno temo, gospodarstvo in ekonomijo v antiki, si bodo ogledali z različnih gledišč: ohranjene materialne vire, še posebno v slovenskem prostoru (kamnolomi, črpanje rudnih bogastev, ostanki delavnic, živinoreja), razmišljanja in poročila Grkov in Rimljanov (Heziod, Platon, Aristotel, Ksenofont, Katon Starejši, Plinij Starejši, Kolumela, Paladij) in odseve tedanjih praks v leposlovju (Aristofan, Vergilij) in likovni umetnosti.
Več na spletni strani FF UL.

Četrtek, 21. 3.–nedelja, 24. 3.
Messe-Allee 1, Leipzig, Nemčija
Knjižni sejem v Leipzigu 2024
Slovenska matica bo tudi letos s predstavitvijo svojih izbranih knjig in s svojim katalogom vzorčnih prevodov sodelovala na knjižnem sejmu v Leipzigu na slovenski nacionalni stojnici, ki jo organizira Javna agencija za knjigo RS.
Več na spletni strani sejma.

Gostovanja na Matici

Četrtek, 14. 3., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Pogovorni večer s profesorjem in kolumnistom dr. Žigom Turkom
Slovenska matica svojo dvorano oddaja Inštitutu dr. Janeza Evangelista Kreka in Mestnemu odboru NSi Ljubljana, ki vabita na pogovorni večer s profesorjem in kolumnistom dr. Žigom Turkom. Dr. Žiga Turk v novi knjigi z naslovom Prazniki razmišlja o praznikih kot o temeljih skupnosti, predmetu spomina, orientacijskih točkah v času. A nikakor ne v obliki hladne analitične razprave – z notranjim žarom piše o slovenskih praznikih, o razlogih, zakaj smo jih dobili, čemu služijo in čemu bi morali služiti; prazniki, ki jih že imamo in prazniki, ki jih ni, čeprav bi morali biti.
Pogovor bo moderiral p. dr. Edvard Kovač, filozof in teolog.
Dogodek organizirata Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka in Mestni odbor NSi Ljubljana.

Vsi dogodki v organizaciji Slovenske matice so za obiskovalce brezplačni, razen tistih, pri katerih je v napovedi navedeno drugače.

Posnetke prireditev v prostorih Slovenske matice si lahko ogledate na Youtube strani Slovenske matice.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Informacije o dogodkih lahko preverite na spletni strani Slovenske matice ali nas pokličete na 01 422 43 45.

Košarica je prazna