Statut Slovenske matice, sprejet na zboru članov 14.03.2018

STATUT SLOVENSKE MATICE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ime društva je SLOVENSKA MATICA (v nadaljnjem besedilu SM). Sedež SM je v Ljubljani, Kongresni trg 8.
SM je vpisana v register društev pri upravni enoti Ljubljana.

2. člen
SM je nacionalna kulturna in znanstvena institucija, ki združuje vrhunske znanstvene in kulturne delavce s področij umetnosti, humanistike, družboslovja, naravoslovja, tehnike in medicine.
SM je avtonomna institucija, ki nadaljuje tradicijo najstarejšega slovenskega kulturnega in znanstvenega društva, ustanovljenega leta 1864.

3. člen
SM je društvo, ki deluje v javnem interesu. Vanj se kot člani in članice (v nadaljnjem besedilu: člani) na podlagi povabila društva ter v skladu s tradicijo in statutom društva imenujejo oziroma izvolijo vrhunski znanstveni, umetniški ali kulturni delavci in delavke.

II. NAMEN DELOVANJA

4. člen
Namen SM je spodbujanje ter razvijanje kulturne in znanstvene ustvarjalnosti v Sloveniji, tako da pri svojem delu združuje vrhunske znanstvene in kulturne delavce s področij umetnosti, humanistike, družboslovja, naravoslovja, tehnike in medicine.
SM svoj namen uresničuje tako, da:
– organizira področne in interdisciplinarne razprave o znanstvenih in kulturnih vprašanjih slovenske preteklosti, sedanjosti in razvijanju načrtov za slovensko ustvarjalno prihodnost;
– razvija mednarodno sodelovanje na področjih svojega delovanja;
– opravlja druge naloge v skladu s svojim poslanstvom.

5. člen
SM v javnem interesu na področju kulture opravlja naslednje naloge:
– razvija izvirno slovensko umetniško ustvarjalnost in ohranja izročila različnih področij slovenske umetnosti;
– izdaja domača ter tuja leposlovna in humanistična dela splošnega pomena;
– skrbi za slovenski jezik tako v Sloveniji kot v slovenskem zamejstvu in zdomstvu;
– spodbuja organiziranje in poživljanje kulturne dejavnosti v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, pri čemer se povezuje s kulturnimi organizacijami in posamezniki;
– promovira slovenske umetniške dosežke v tujini.

SM v javnem interesu na področju znanosti opravlja naslednje naloge:
– prireja simpozije, okrogle mize ter predavanja o naravoslovnih in humanističnih temah, pomembnih za razvoj slovenske znanosti;
– izdaja znanstvene monografije in poljudnoznanstvena dela s področja naravoslovja, tehnike, humanistike in medicine;
– ohranja znanstveno izročilo in skrbi za ohranjanje in razvoj slovenskega znanstvenega in strokovnega izrazja na področju naravoslovja in tehnike ter zgodovine, šolstva in izobraževanja;
– povezuje se s sorodnimi organizacijami v tujini;
– oskrbuje slovenske knjižnice v tujini, slovenske lektorate na tujih univerzah in v drugih znanstvenih organizacijah z deli slovenskih znanstvenikov;
– s svojimi člani pomembno prispeva k znanstvenemu udejstvovanju in se s svojimi predlogi lahko vključi v načrtovanje tako znanstvene kot izobraževalne politike.

6. člen
SM je pravna oseba zasebnega prava, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti v svojem imenu in za svoj račun.
SM odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

7. člen
Slovenska matica sodeluje s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ter drugimi ustreznimi zavodi in s sorodnimi Maticami, združenji ter zavodi v Sloveniji v zamejstvu in tujini.

8. člen
SM ima žig okrogle oblike, v katerem se prepletata veliki začetnici SM, na obodu pa je napis: SLOVENSKA MATICA.

III. ČLANSTVO

9. člen
SM ima redne, častne in zaslužne člane.
Redni član lahko postane književnik, umetnik, znanstvenik ali drug kulturni in javni delavec, ki ga na predlog drugega člana ali na lastno pobudo izvoli upravni odbor.
Častne člane imenuje na predlog upravnega odbora zbor članov SM zaradi zaslug za SM in za posebne dosežke v umetnosti, kulturi, znanosti in družbenem življenju nasploh.
Zaslužni člani so člani SM, ki jih zaradi njihovih zaslug pri uresničevanju poslanstva SM na predlog upravnega odbora imenuje zbor članov SM.

10. člen
Pravice in obveznosti rednih članov SM so, da:
– aktivno sodelujejo pri delu SM,
– volijo in so voljeni v organe SM,
– sodelujejo pri delu organov SM,
– predlagajo upravnemu odboru izvolitev novega člana,
– skladno s tem statutom zahtevajo sklic izrednega zbora članov SM,
– dajejo organom SM pobude in predloge,
– zahtevajo od organov SM vse informacije o delu in finančnem poslovanju SM,
– uresničujejo program SM in sklepe njenih organov,
– redno poravnavajo svoje finančne obveznosti do SM.

11. člen
Članstvo v SM preneha:
– s smrtjo,
– z izstopom na podlagi pisne izjave,
– z izbrisom, če član dve leti zapored ne poravna svojih finančnih obveznosti do SM,
– z izključitvijo na podlagi odločbe častnega razsodišča zaradi kršenja ugleda ali sklepov organov SM ali zaradi dejavnosti, nasprotne namenom in koristim SM.

12. člen
Delo v društvu je častno.
Za operativno izvajanje poslovnih nalog ima SM zaposlenega tajnika-urednika, pomočnika tajnika ter vodjo prodaje in promocije, ki prejemajo plače skladno z veljavnimi predpisi.

IV. ORGANI SLOVENSKE MATICE

13. člen
Organi SM so:
– zbor članov,
– upravni odbor,
– predsednik,
– tajnik-urednik,
– nadzorni odbor,
– častno razsodišče.

14. člen
ZBOR ČLANOV
Zbor članov je najvišji organ SM. Sestavljajo ga vsi redni člani SM.
Zbor članov SM:
– na predlog upravnega odbora sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema poročila upravnega in nadzornega odbora ter potrjuje zaključni račun SM,
– voli in razrešuje predsednika, oba podpredsednika, člane upravnega in nadzornega odbora ter člane častnega razsodišča,
– sprejema statut in druge splošne akte SM ter odloča o njihovih spremembah in dopolnitvah,
– odloča o izključitvi rednega člana in o pritožbah v zvezi s sprejemom novega člana,
– odloča o prenehanju delovanja SM.

15. člen
Zbor članov je lahko redni ali izredni.
Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat letno.
Seje zbora članov vodi tričlansko delovno predsedstvo, ki ga na predlog predsednika SM izvoli zbor članov.
Izredni zbor članov se sklicuje po potrebi; na pobudo upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine rednih članov SM. Izredni zbor članov sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je sklican.

16. člen
Zbor članov je sklepčen, če je ob uri, za katero je sklican, navzoča vsaj polovica rednih članov. Če ob uri, za katero je sklican, ni navzoča vsaj polovica rednih članov, se zbor članov preloži za pol ure. Po poteku tega časa sklepa veljavno, če je navzočih vsaj deset članov.
Zbor članov sprejme sklepe z večino glasov navzočih članov. O sprejemu ali spremembi statuta in o razpustu društva odloča z dvetretjinsko večino navzočih članov.
Zbor članov sprejema svoje sklepe z javnim glasovanjem oziroma volitvami. Predhodno pa lahko sklene, da bo o posameznem vprašanju ali volitvah odločal na tajnem glasovanju.

17. člen
O seji zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in dva overovatelja zapisnika.

18. člen
Seje zbora članov so javne.

19. člen
UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor je organ upravljanja SM.
Upravni odbor:
– vodi delo SM in uresničuje sklepe zbora članov,
– predlaga, ustanavlja ali razpušča društvene odseke in druga telesa, opredeljuje področja njihovega dela in sestavo ter spremlja njihovo delo,
– imenuje urednike za posamezne publikacije SM,
– upravlja premoženje SM,
– voli tajnika-urednika SM,
– voli vodje odsekov in predsednike komisij,
– odloča o sprejemu v delovno razmerje delavcev, zaposlenih na SM,
– oblikuje predlog delovnega in finančnega načrta za tekoče leto,
– sklicuje zbor članov SM,
– sprejema predloge splošnih aktov SM.

20. člen
Upravni odbor sestavljajo: predsednik, dva podpredsednika, tajnik-urednik in enajst članov, ki jih izmed sebe za dobo štirih let izvoli zbor članov.
Član upravnega odbora je lahko ponovno izvoljen.
Upravni odbor se sestaja po potrebi. Sejo upravnega odbora skliče in vodi predsednik. Vabilo na sejo mora biti skupaj z gradivom poslano najmanj osem dni pred sejo.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih vsaj osem članov.
Upravni odbor sklepa z večino glasov navzočih članov.

21. člen
PREDSEDNIK SM
Slovenska matica ima predsednika in dva podpredsednika.
Predsednik zastopa SM v javnosti ter vodi delo upravnega odbora.
Podpredsednika nadomeščata predsednika v času njegove odsotnosti.
Predsednika in oba podpredsednika SM izvoli zbor članov izmed rednih članov za dobo štirih let.
Predsednik in podpredsednika so lahko ponovno izvoljeni.

22. člen
TAJNIK-UREDNIK SM
Tajnik-urednik SM je zaposlen na SM s polnim delovnim časom za čas svojega mandata.
Tajnika-urednika SM na temelju javnega razpisa izvoli upravni odbor SM za dobo petih let. Tajnik-urednik SM je lahko ponovno izvoljen.
Tajnik-urednik SM:
– operativno vodi in usklajuje delo,
– vodi strokovno službo SM,
– zastopa SM v poslovnem prometu,
– skrbi za uresničevanje sklepov upravnega odbora,
– je glavni in odgovorni urednik knjižnih in periodičnih publikacij,
– skrbi za uresničitev finančnega načrta,
– skrbi za zakonitost dela in poslovanja SM,
– opravlja drugo delo, skladno s tem statutom in splošnimi akti SM.

23. člen
NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor SM ima tri člane, ki jih izmed rednih članov društva izvoli zbor članov za dobo štirih let.
Član nadzornega odbora ne more biti hkrati član upravnega odbora.
Član nadzornega odbora je lahko ponovno izvoljen.

24. člen
Nadzorni odbor spremlja finančno-materialno poslovanje SM in o tem enkrat letno poroča zboru članov.
Nadzorni odbor predlaga razrešnico upravnemu odboru.

25. člen
Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik, ki ga na prvi seji izmed sebe izvolijo člani.
Nadzorni odbor sklepa z večino glasov svojih članov.

26. člen
ČASTNO RAZSODIŠČE
Častno razsodišče:
– odloča o odgovornosti članov zaradi kršitve statuta, drugih splošnih aktov SM ali sklepov organov SM,
– odloča o sporih, ki nastanejo v društvenih zadevah med člani društva ali med člani in upravnim odborom.

27. člen
Častno razsodišče ima tri člane, ki jih izmed rednih članov SM za dobo dveh let izvoli zbor članov.
Član častnega razsodišča je lahko ponovno izvoljen.
Člani častnega razsodišča na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.

28. člen
Častno razsodišče odloča z večino glasov svojih članov na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik.

29. člen
Častno razsodišče lahko izreče naslednje disciplinske ukrepe:
– opomin,
– javni opomin,
– izključitev.
Zoper odločbo častnega razsodišča je mogoča pritožba v roku 30 dni od dne vročitve odločbe na zbor članov SM.

DELOVNA TELESA SLOVENSKE MATICE

30. člen
Za opravljanje nalog, določenih s tem statutom ali zakonom, lahko oblikuje SM odseke, komisije in druga delovna telesa.
SM ima, zgodovinski, filozofski, založniški, naravoslovno-tehniški in gospodarski odsek.
Delo komisij in odsekov vodijo predsedniki, ki jih na konstitutivni seji izmed sebe za dobo štirih let izvolijo člani.
Upravni odbor lahko ustanavlja tudi druge odseke in komisije.

STROKOVNA SLUŽBA SLOVENSKE MATICE

31. člen
Za opravljanje uredniških, organizacijskih, strokovno-tehničnih in administrativnih del ima SM strokovno službo.
Strokovno službo vodi tajnik-urednik, ki izvaja tudi pristojnosti delodajalca.
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sprejme upravni odbor.

V. PREMOŽENJE IN FINANČNO POSLOVANJE SLOVENSKE MATICE

32. člen

Prihodki Slovenske matice so:
– sredstva državnega proračuna,
– druga javna sredstva,
– članarine in prispevki članov,
– prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov,
– sredstva od upravljanja lastnega premoženja,
– drugi prihodki iz dejavnosti,
– sponzorstva, donacije, dediščine, volila in darila.

33. člen
Če SM pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za opravljanje svoje temeljne dejavnosti, določene v tem statutu.

34. člen
Listine finančno-materialnega poslovanja podpisuje tajnik-urednik SM.
SM zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določajo veljavni predpisi in računovodski standardi.

35. člen
Notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor, ki enkrat letno poroča zboru članov.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

36. člen
SM preneha:
– po volji članov, če zbor članov z dvotretjinsko večino vseh rednih članov sprejme sklep o prenehanju SM,
– s stečajem,
– s sodno odločbo,
– če pade število članov SM pod 10.
V primeru prenehanja SM pripade njeno premoženje Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.

VII. JAVNOST DELA

37. člen
Delo društva je javno.
SM zagotavlja javnost svojega dela s tem, da obvešča o zboru članov v javnih občilih in da
omogoča vpogled v svoje poslovanje vsem svojim članom.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
Ta statut začne veljati, ko ga sprejme zbor članov SM z večino glasov.

39. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut Društva Slovenska matica, ki ga je sprejel zbor članov dne 12. 3. 2008 in ga je dne 1. 7. 2008 vpisala v register društev RS – Upravna enota Ljubljana.

Predsednik SM:

prof. dr. Bogomil (Milček) Komelj

Košarica je prazna