Zakon o Slovenski matici

ZAKON O SLOVENSKI MATICI (ZSMat)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Slovenska matica je nacionalna kulturna in znanstvena institucija, ki združuje posameznike in posameznice s področja kulture ter humanističnih in naravoslovnih ved.

(2) Slovenska matica je avtonomna institucija, ki nadaljuje tradicijo najstarejšega slovenskega kulturnega in znanstvenega društva, ustanovljenega leta 1864.

2. člen

(1) Slovenska matica je društvo, ki deluje v javnem interesu, v katerega se kot člane in članice (v nadaljnjem besedilu: člani) na podlagi povabila društva ter v skladu s tradicijo in statutom društva imenuje oziroma izvoli vrhunske znanstvene, umetniške ali kulturne delavce in delavke.

(2) Republika Slovenija na način, določen s tem zakonom, zagotavlja pogoje za delo in razvoj Slovenske matice pri izvajanju nalog iz 4. člena tega zakona.

II. NAMEN DELOVANJA

3. člen

(1) Namen Slovenske matice je spodbujanje in razvijanje kulturne in znanstvene ustvarjalnosti v Sloveniji, tako da pri svojem delu združuje vrhunske znanstvene in kulturne delavce s področij umetnosti, humanistike, družboslovja, naravoslovja, tehnike in medicine.

(2) Slovenska matica svoj namen uresničuje tako, da:

– organizira področne in interdisciplinarne razprave o znanstvenih in kulturnih vprašanjih slovenske preteklosti, sedanjosti in razvijanju načrtov za slovensko ustvarjalno prihodnost;

– razvija mednarodno sodelovanje na področjih svojega delovanja;

– opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in svojim statutom.

4. člen

(1) Slovenska matica v javnem interesu na področju kulture opravlja naslednje naloge:

– razvija izvirno slovensko umetniško ustvarjalnost in ohranjanja izročila različnih področij slovenske umetnosti;

– izdaja domača in tuja leposlovna in humanistična dela splošnega pomena;

– skrbi za slovenski jezik tako v Sloveniji kot v slovenskem zamejstvu in zdomstvu;

– spodbuja organiziranje in poživljanje kulturne dejavnosti v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, pri čemer se povezuje s kulturnimi organizacijami in posamezniki;

– promovira slovenske umetniške dosežke v tujini.

(2) Slovenska matica v javnem interesu na področju znanosti opravlja naslednje naloge:

– prireja simpozije, okrogle mize in predavanja o naravoslovnih in humanističnih temah, pomembnih za razvoj slovenske znanosti;

– izdaja znanstvene monografije in poljudnoznanstvena dela s področja naravoslovja, tehnike, humanistike in medicine;

– ohranja znanstveno izročilo na področju naravoslovja in tehnike ter zgodovine šolstva in izobraževanja;

– povezuje se s sorodnimi organizacijami v tujini;

– oskrbuje slovenske knjižnice v tujini, slovenske lektorate na tujih univerzah in v drugih znanstvenih organizacijah z deli slovenskih znanstvenikov;

– s svojimi člani pomembno prispeva k znanstvenemu udejstvovanju in se s svojimi predlogi lahko vključi v načrtovanje tako znanstvene kot izobraževalne politike.

III. SREDSTVA ZA DELO SLOVENSKE MATICE

5. člen

(1) Prihodki Slovenske matice so:

– sredstva državnega proračuna, pridobljena na podlagi odločbe ministrstva, pristojnega za kulturo, izdane v soglasju z ministrstvom, pristojnim za znanost,

– članarine in prispevki članov,

– prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov,

– sponzorstva, donacije, dediščine in darila,

– druga javna sredstva, pridobljena v skladu s predpisi, ki urejajo dodeljevanje javnih sredstev, za stroške in izdatke, ki niso predmet financiranja na podlagi odločbe iz prve alineje tega odstavka,

– sredstva od upravljanja lastnega premoženja, s katerim razpolaga in ga upravlja samostojno,

– drugi prihodki iz dejavnosti.

(2) Prihodki Slovenske matice so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog, določenih v tem zakonu in statutu, zagotavljanju pogojev za delovanje Slovenske matice in za poplačilo drugih stroškov v zvezi z delovanjem društva.

(3) Na podlagi programa dela in finančnega načrta, usklajenih z ministrstvom, pristojnim za kulturo, se z odločbo iz prve alineje prvega odstavka tega člena zagotovijo finančna sredstva državnega proračuna za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih. Višina sredstev sofinanciranja se določi kot vsota osnovnih bruto plač in prispevkov delodajalca v javnem sektorju za največ tri zaposlene, uvrščene v izhodiščne plačne razrede na delovnih mestih poslovni vodja programa VII/2 (J017904), pomočnik direktorja za splošne zadeve VII/2 (J017070) in vodja trženja VII/2 (J017940), kot jih določa kolektivna pogodba, sklenjena za področje kulturne dejavnosti. Sredstva zagotavljata v okviru proračunskih možnosti ministrstvo, pristojno za kulturo (65 %), in ministrstvo, pristojno za znanost (35 %).

(4) Slovenska matica zagotavlja jasno, pregledno in primerno ločevanje dejavnosti v javnem interesu od dejavnosti, ki ne spadajo med dejavnosti v javnem interesu, vključno z jasnim ločevanjem računovodskih izkazov, v skladu z zakonom, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti.

IV. NADZOR NAD DELOVANJEM

6. člen

Nadzor nad finančnim poslovanjem, zakonitostjo, smotrnostjo in namensko porabo proračunskih sredstev se opravlja v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja delovanje računskega sodišča.

V. JAVNOST DELA

7. člen

Slovenska matica zagotavlja javnost svojega dela glede izvajanja nalog iz 4. člena tega zakona.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

8. člen

Ministrstvo, pristojno za kulturo, najpozneje v enem mesecu od uveljavitve tega zakona pozove Slovensko matico, da mu predloži letni program dela in finančni načrt. Financiranje na podlagi tega zakona se začne izvajati 1. januarja 2018.

9. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 610-01/17-9/10

Ljubljana, dne 22. novembra 2017

EPA 2209-VII

Državni zbor
Republike Slovenije

Primož Hainz l.r.

Podpredsednik

Košarica je prazna