Novičnik Slovenske matice

NOVEMBRSKI UVODNIK

November je čas spomina. Spomina na tiste, ki so nam dragi, in na tisto, kar nam je dragoceno. Tudi spomina na toplo poletje, ki se je poslovilo in se prevesilo v čas, ko so dnevi vse krajši, ko mrak in tema zgodaj legata na naše domove. Staroslovenski mesec listopad je tudi čas, ko drevje odvrže svoje listje in narava obmiruje v navidezni dremavosti in nedejavnosti. A to ne pomeni, da v njej ne tli življenje ‒ ki zdaj pripravlja novo brst. Ena od dragih oseb, ki jo zdaj lahko v svojo bližino povabim le še v duhu, mi je nekoč ob moji tožbi nad turobnostjo novembrskega časa odkrila: »Ali ni čudež, da se narava jeseni odene v najlepše barve? Tako je treba gledati tudi na starost.« In odtlej čutim in vem, da nas ta jesenska lepota kliče vase, vabi k razmisleku, da je mrak jesenskih dni pravzaprav tista luč, ki drami Minervino sovo v nas, da kot znamenje skrite modrosti vzleti nad krajino našega življenja in jo uzre z druge, drugačne perspektive, kakor jo v svojih filozofskih delih, ki bosta v kratkem izšli pri Slovenski matici, odstirata veliki Mojster Eckhart in premišljevalec filozof Andrej Ule.
S temi očmi lahko uvidimo, da je tudi jesen življenja, torej tudi človekova starost, dragocena, neskončno lepa in vredna čaščenja, kot govori knjiga Matjaža Zwittra Pogovarjamo se o evtanaziji, ki jo je ob finančni pomoči medicinskih združenj izdala Slovenska matica. Spoznamo lahko, da sleherni med nami pušča sled spomina, ko se fizično poslovi od tosvetne skupnosti, in te sledi v svoji zadnji zbirki Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo oživlja tudi pesnica Miljana Cunta. Zato je najpomembnejše, kakšna je ta sled – ali je svetla, barvita, taka, ki vodi k dobremu in resnici, kot je opozarjal že Sokrat, ko je vse življenje označil kot pripravo na smrt. Kljub njegovim mislim, med katerimi so mnoge zapisane v Matičinem prevodu Poslednji dnevi Sokrata, je bilo žal v zgodovini in je še danes med nami vse preveč ljudi, ki to sled skrunijo s krvjo nedolžnih, z zločini in nasiljem lastnega egoizma, nepotizma in volje do moči, o čemer govorita pred kratkim izdani Matičini leposlovni deli Nataše Konc Lorenzutti Senca brez človeka in Christine Arnothy Imam petnajst let in nočem umreti. Pretresljivo priklicujeta v naš spomin in opomin zgodbe o otrocih, ki postanejo žrtve strasti, norosti in sovraštva odraslih. Podobno zaznamovanost otroške duše, ki vidi in ve več od tistih, ki naj bi bili odgovorni zanje, žlahtno naslika v svojem kratkem romanu Življenje nima naslova Feri Lainšček. Ponosni smo, da se je ta umetnik in Prešernov nagrajenec pridružil družini Matičinih avtorjev in da njegovo delo oživlja zbirko Zabavna knjižnica, ki jo je Slovenska matica prenehala izdajati leta 1918. Njeno obnavljanje po stopetih letih skritega tlenja in priprave na novo brst je v tej barviti Matičini jeseni naš poklon prednikom za vse, kar so storili iz globokega spoštovanja do slovenskega naroda, našega jezika in omike. In bilo jih je mnogo. Trem med njimi – geografu akademiku prof. dr. Ivanu Gamsu, vélikemu literarnemu uporniku zoper vse totalitarizme akademiku Borisu Pahorju ter pisatelju in politiku dr. Ivanu Tavčarju, ki je bil med letoma 1918 in 1920 tudi predsednik Slovenske matice – se bomo v novembru poklonili na Slovenski matici in tako počastili spomin na njihovo zaslužno delo za slovensko znanost, umetnost in kulturo.
Prav pred nevarnostjo pozabe je v svojih delih svaril Platon, pred brezbrižnostjo, ki je drugo ime zanjo, pa svarita v Matičinih najnovejših knjigah literarna znanstvenika in pisatelja Bogomila Kravos in Denis Poniž. Kravosova v avtobiografskem zapisu Moj Trst z zatajevano bolečino in sramom opazuje brezbrižnost tržaških Slovencev do svoje identitete in skupne lastnine, Poniž s svojimi eseji v zbirki Videnja in védenja razkrinkava sodobne družbene laži in manipulacije, opozarja na pasti in nevarnosti nihilističnih ideoloških obrazcev in nas vabi k premisleku s tako globino in filozofskim umevanjem zgodovine, da se zavemo, kako postaja njegova beseda za nas zavezujoča, če v prihodnosti še želimo govoriti o slovenstvu, zahodni civilizaciji ‒ pa tudi o človeštvu.
Mnogo in še več je zapisanega v Matičinih knjigah. Le brati jih je treba začeti s perspektive drugega. Tej drugosti je treba odpreti svoje srce, dovoliti, da nas besede drugega nagovorijo, spremenijo, popeljejo na sled resnice in dobrega.

Dr. Ignacija Fridl Jarc,
tajnica-urednica Slovenske matice

MATIČINE KNJIGE

Pravkar izšlo:

Zbirka Spomini in srečanja
Bogomila Kravos: Moj Trst
Bogata in spremenljiva zgodovina Trsta je na nek način miniaturna podoba slovenskega človeka in njegovega prebivanja v naših krajih skozi stoletja. Bil je stičišče in križišče mnogih poti in še številnejših nacionalnih interesov, mesto na prepihu v dobesednem in prenesenem pomenu, prostor klene slovenske besede in kraj njenega izganjanja in izginjanja, pristan svetlih upov in mračne resničnosti, vzor slovenske narodne povezanosti in točka našega nacionalnega razkola. To je Trst, kakor ga v svoji mladostni avtobiografiji ubeseduje Bogomila Kravos, dekle, ki s ponosom zre na slovenske domoljube svojega časa, in v zrelih letih z zatajevano bolečino in sramom opazuje brezbrižnost tržaških Slovencev do svoje identitete in skupne lastnine. Moj Trst ni zgolj portret mesta, naslikan z očmi otroka in odraščajočega dekleta, ampak je tudi dragocena galerija slovenskih Tržačanov in zakladnica tržaške govorice. Delo je prežeto z blagim humorjem in drznim karikiranjem, napisano je s krhko občutljivostjo in jasno odločnostjo obenem.
Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

NAKUP

Zbirka Odstiranja
Vojeslav Molè: umetnostni zgodovinar, pesnik in kulturni posrednik
Uredila: Lidija Rezoničnik
Nova monografija v zbirki Odstiranja predstavlja Vojeslava Moleta (1886–1973), ki je bil poklicno dejaven kot profesor umetnostne zgodovine, a hkrati vse življenje tesno povezan s književnostjo in pisanjem – posvečal se je poeziji, pisal je dnevnik in kasneje spomine, prevajal ter deloval kot književni in kulturni posrednik. Kot je izpostavil prof. dr. Žarko Lazarević, je pomembna kvaliteta monografije, da avtorji Moletova formativna leta previdno umestijo v čas, prostor in tedanji predstavnostni svet ter tako smiselno izpostavijo dejavnike, ki so vplivali na njegovo kasnejšo akademsko pot in kulturno-umetnostno delovanje. […] Pronicljiva analiza Moletove poezije ponudi nov uvid v njegovo umetniško ustvarjanje in pomeni pomembno dopolnitev v prikazu njegove osebnosti in delovanja, pri katerih je bil doslej večji poudarek namenjen akademskemu in kulturno-posredniškemu področju. Posebno vrednost monografiji daje prikaz stanja
arhivskega gradiva, ki bodisi priča o življenju in delu Vojeslava Moleta bodisi ga je slednji sam ustvaril.
Knjiga je izšla v sozaložništvu Založbe Univerze v Ljubljani, Znanstvene založbe Filozofske fakultete, Slovenske matice in Arhiva Republike Slovenije.
Izid knjige so podprli Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana in Veleposlaništvo Republike Poljske v Ljubljani.

NAKUP

Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, zvezek 17
Uredniški odbor: Tadej Bajd, Drago Kladnik, Andrej Seliškar
Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike je pri Slovenski matici začel izhajati leta 1971. Doslej je izšlo šestnajst zbornikov, v katerih so bile obravnavane najrazličnejše teme, ki so posegale od prazgodovine do 19. stoletja. Leta 2002 je zbornik za dalj časa prenehal izhajati, po dvajsetih letih pa znova obujeni Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike s svojimi prispevki osvetljuje predvsem 20. stoletje. Takrat je bila ustanovljena Univerza v Ljubljani, razvijati so se začela številna nova področja naravoslovja, tehnike, tehnologije, medicine, matematike. Prispevki so v prenovljenem zborniku krajši in poljudnoznanstvene narave. Cilj nove številke zbornika je tako kot pri prejšnjih ohranjanje slovenske naravoslovne in tehnične dediščine ter ohranjanje in razvoj slovenske znanstvene in strokovne terminologije. Na tem področju so s pripravo številnih strokovnih terminologij, tudi s področij naravoslovja in tehnike, v zadnjih dveh desetletjih ogromno prispevali sodelavci terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, pričujoči zbornik pa naj ima ob terminološkem pomenu tudi še vnaprej nepogrešljivo vlogo pri poglobljenem preučevanju zgodovine naravoslovja in tehnike. V tem zborniku so objavljena tudi vsebinska kazala predhodnih zvezkov.
Izid zbornika so finančno podprli Krka, d. d. (generalna pokroviteljica), Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

NAKUP

Napovedujemo

Zbirka Slovenska filozofska misel
Andrej Ule: O naravi duha
Uredil: Marko Uršič
Knjiga Andreja Uleta O naravi duha je obsežen in temeljit premislek o filozofskih pojmovanjih duha v zgodovini in sedanjosti ter iskanje novega, filozofsko in znanstveno podprtega pojma duha, ki presega tako spiritualistično-metafizična kakor tudi naturalistična pojmovanja. Avtor razume pojem duha kot situacijsko določeno, implicitno »dano« celoto latenc, potenc, tendenc in aktualizacij. Pri tem se navezuje na Hartmannovo rekonstrukcijo Heglovega pojma »objektivnega duha« in na nekatera pojmovanja »otelešenega duha« pri Peirceu, Merleau-Pontyju, Brandomu, Batesonu, Descombesu, v sodobni kognitivni znanosti, biosemiotiki idr. V zadnjem poglavju razpravlja tudi o kozmični duhovni evoluciji človeštva ter obravnava nekatere fizikalno-kozmološke hipoteze o duhovni osnovi snovnega kozmosa.
Knjiga bo izšla s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Zbirka Filozofska knjižnica
Mojster Eckhart: Latinske pridige (Opus sermonum)
Prevedel, spremno besedo in opombe napisal: Gorazd Kocijančič
Sermones so univerzitetne pridige, ki jih je Eckhart večinoma spisal med časom svojega drugega poučevanja na pariški univerzi in jih izrekal pred svojimi dominikanskimi sobrati; pridiganje (prædicatio) je namreč tedaj sodilo med pomembne dolžnosti univerzitetnega predavatelja. Akademski kontekst se v latinskih pridigah pozna po mnogo večji vključenosti filozofskih razprav v komentiranje svetega spisja. Mojstrova eksegeza je izrazito spekulativna, opira se na tedanje jezikoslovje in alegorično metodo branja »duhovnega pomena« Pisma. Mnogo več kot v nemških pridigah je navedkov, ki pričujejo o veliki širini Eckhartove erudicije; tako med navedenimi avtorji najdemo Ambrozija, Anzelma, Aristotela, Avla Gelija, Avguština, Averoesa, Aviceno, Beda Častitljivega, Bernarda iz Clairvauxa, Boetija, Hrizostoma, Dionizija Areopagita, Mojzesa Majmonida, Platona, Plotina, Origena, Seneko, Tomaža Akvinskega in Knjigo o vzrokih (Liber de causis), povzetek Proklovih Prvin bogoslovja. Eckhart stalno prepleta in medsebojno osvetljuje Staro in Novo zavezo. Eksegeza je pri tem vedno osrediščena v njegovem temeljnem interesu: duhovnem življenju oziroma rojstvu Besede v duši. V latinskih pridigah se na samosvoj način izražajo temeljne Mojstrove teme, ki jih poznamo iz nemških besedil: Božanstvo kot absolutno Eno in obenem Trojica, učlovečenje Besede in človekovo sinovstvo v Kristusu, intimnost odnosa med Bogom in dušo, bistvo milosti, usmiljenja in nesebične ljubezni.
Knjiga bo izšla s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Zbirka Razsežnosti slovenstva
Milan Bufon: Tržaški Slovenci: zgodba nekoč največje slovenske urbane skupnosti
Monografija Tržaški Slovenci: zgodba nekoč največje slovenske urbane skupnosti je temeljno delo o podobi slovenskega Trsta od desetletij pred prvo svetovno vojno do današnjih dni. Z izvirno uporabo zgodovinskih virov in z neposrednim opazovanjem stvarnosti v njeni celoti in po posameznih mestnih in predmestnih okrajih je avtor izrisal njene številne strukturne poteze in spremembe v teku časa in pod vplivi zgodovinskega dogajanja.
Delo je inovativen prispevek ne samo v okviru slovenske družboslovne in humanistične znanstvene produkcije, ampak tudi na ravni mednarodnih študij o Trstu, med katerimi, kljub velikemu obsegu, še ni del, ki bi ponujala tako vsestransko in natančno sliko urbanega fizičnega prostora in njegovega družbenega tkiva (iz recenzije prof. dr. Alekseja Kalca).
Knjiga bo izšla v sozaložništvu Slovenske matice, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Annales ZRS in Založništva tržaškega tiska.
Knjiga bo izšla s podporo Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Zbirka Odstiranja
Jurij Slatkonja (1456–1522): od Kranjske do Dunaja
Uredili: Lilijana Žnidaršič Golec in Metoda Kokole
Knjiga na podlagi doslej neznanih ali manj znanih arhivskih in drugih primarnih virov predstavlja življenje, upodobitve in delo Jurija Slatkonje iz Ljubljane, cerkvenega dostojanstvenika in organizatorja dvorne glasbene kapele Maksimilijana I. Delo je razdeljeno v tri tematske sklope, prvi obravnava Slatkonjevo življenjsko in karierno pot, drugi prinaša v prvem delu analizo upodobitev oziroma portretov Slatkonje iz obdobja zgodnjega novega veka, v drugem delu pa analizo Slatkonjevega epitafa v dunajski stolnici, zadnji pa je posvečen Slatkonji kot glasbeniku. Vsi prispevki Jurija Slatkonjo in njegove aktivnosti umeščajo tako v nacionalni kot tudi širši evropski prostor.
Jurij Slatkonja je zagotovo ena najvidnejših osebnosti kranjskega (slovenskega) rodu, ki je kot cerkveni dostojanstvenik in glasbenik zaznamoval zadnja desetletja 15. in prva desetletja 16. stoletja v širšem vzhodnoalpskem prostoru. […] Pričujoča znanstvena monografija, ki je nastala pod budnim očesom dveh uveljavljenih raziskovalk, kritično pretresa nekatera do sedaj uveljavljena znanstvena dognanja s področja zgodovine, muzikologije in umetnostne zgodovine, ki se nanašajo na življenje in delo Jurija Slatkonje. S pritegnitvijo do sedaj nepoznanih virov in z (re)interpretacijo obstoječega gradiva postavlja nova izhodišča za nadaljnje raziskave ter pomembno prispeva k razumevanju prelomnega časa, ko so se pričeli postavljati novi temelji zgodnje novoveške družbe (iz recenzije izr. prof. dr. Janeza Mlinarja).
Knjiga bo izšla v sozaložništvu Slovenske matice, Založbe ZRC SAZU in Muzikološkega inštituta ZRC SAZU.
Knjiga bo izšla s podporo Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana.

Zbirka Zabavna knjižnica
Feri Lainšček: Življenje nima naslova
Ilustriral: Jure Engelsberger
S kratkim romanom Ferija Lainščka Življenje nima naslova Slovenska matica po stopetih letih oživlja svojo zbirko Zabavna knjižnica, v kateri so do leta 1918 izhajala krajša leposlovna besedila večinoma slovenskih, včasih tudi drugih slovanskih narodov.
Z oživitvijo zbirke pred začetkom leta, s katerim vstopamo v praznovanje častitljive 160-letnice Slovenske matice kot najstarejše posvetne slovenske kulturne in znanstvene ustanove, pa Zabavni knjižnici nismo nadeli le nove zunanje podobe, temveč smo jo tudi vsebinsko namenili le za izvirna nova slovenska literarna dela za otroke in mladino. Čeprav naslov Zabavna knjižnica in logotip z odprto, smejočo se knjigo, ki ga je oblikoval ilustrator Jure Engelsberger, morda na prvi pogled vabita k branju lahkotnejšega komičnega žanra, pa je to v resnici zbirka kvalitetne literature za mlade, kot je tudi prvotno ime označevalo leposlovje nasproti znanstvenim in strokovnim besedilom. Oživljena zbirka tako odstira stisko, občutenje in doživljanje otrok in mladostnikov, njihov miselni svet in njihovo družbeno okolje.
V veselje nam je, da zbirko uvaja nov kratki roman Ferija Lainščka, pisatelja, ki je s svojimi Mislicami, nagrajenimi s priznanjem večernica leta 2001 za najboljše slovensko leposlovno mladinsko delo, pa tudi z deli Velecirkus Argo (1996), Ajša Najša (1989), Hit poletja (2008) in pravljičnimi utrniki o Mišku in Belamiški, že doslej pomembno sooblikoval literarno obzorje mladih generacij zadnjih dveh desetletij. Življenje nima naslova je kratek roman o dečku Denzi, ki živi ob psihično bolni materi, zato doživlja vrsto pretresov, vključno z mamino krajo, odhodom k starim staršem, soočenjem s pijanim dedkom in mnogimi zapleti, ki jih, skrite pred našimi očmi, še vedno preveč pogosto izkušajo mnogi otroci med nami. Lainščkov roman odlikujejo pretanjeno prisluškovanje srcu mladih ljudi, očarljiva dinamičnost dogajanja in danes vse preveč redka pripovedovalska iskrenost.
Knjiga bo izšla s podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Slovenski mediji v Avstriji nekoč in danes
Prispevki s posveta na Slovenski matici 24. oktobra 2022
Uredil: Danijel Grafenauer
Posveta o slovenskih mediji v Avstriji nekoč in danes je bil drugi posvet Slovenske matice o slovenskih medijih v Sloveniji sosednjih državah. Na prvem dogodku v tem ciklu so sodelujoči predstavili položaj slovenskih medijev v zahodni sosedi Italiji, na drugem smo pogledovali proti severu, proti Avstriji, s čimer smo nadaljevali sodelovanje s slovenskimi kulturnimi ustvarjalci izven naših državnih meja, ki sodijo v enoten kulturni prostor, opredeljen z našim slovenskim jezikom.
Zbornik Slovenski mediji v Avstriji nekoč in danes vsebinsko sledi posvetu in je razdeljen na tri vsebinske sklope: Slovenske založbe in radio-televizija v Avstriji, Slovenski tiskani mediji in revije v Avstriji ter Refleksije in perspektive. Cilj posveta in zbornika je predstaviti slovenski javnosti manj poznano, a bogato knjižno in publicistično dejavnost Slovencev v Avstriji, ponuditi celovit in informativno bogat vpogled v delovanje medijskih institucij, ki objavljajo v slovenskem jeziku, ter spodbuditi konstruktivno refleksijo, ki bo nanizala možne perspektive nadaljnjega kvalitetnega razvoja na področju medijev slovenske narodne skupnosti v sosednji državi. Zbornik bralcem ponuja vse našteto, še več, podaja obširno informacijo o zgodovini, vsebini, finančnih pogojih, menjavi generacij, tehnološkem razvoju in težavah delovanja slovenskih medijev v Avstriji.
Knjiga bo izšla v sozaložništvu Slovenske matice in Inštituta za narodnostna vprašanja.
Knjiga bo izšla s podporo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

MATIČINI DOGODKI

Matičin natečaj za mlade

Ponedeljek, 6. 11., do nedelje, 10. 12.
Pesniški natečaj za mlade ob 160-letnici Slovenske matice
Slovenska matica po treh letih izvajanja filozofskega natečaja in enem letu izvajanja naravoslovnega natečaja za mlade ob svoji prihajajoči 160-letnici razpisuje še pesniški natečaj za mlade, ki ga pripravlja v soorganizaciji z Glasbeno matico Ljubljana. Slovenska matica in Glasbena matica Ljubljana delita skupne vrednote, med katerimi je tudi spodbujanje slovenske ustvarjalnosti. S skupnim projektom, ki združuje poezijo in glasbo, bomo zato povezali prizadevanja obeh društev in se na koncertu poklonili tudi obletnici Slovenske matice.
V letu 2024 bo Glasbena matica že drugič ponudila priložnost mladim skladateljem in z mladimi solisti pripravila izvedbe novih del. Skladatelje, ki jim je Glasbena matica naročila nova dela, komorne skladbe za glas, klavir, saksofon, violo in violončelo, je na natečaju Glasbene matice izbrala strokovna žirija (Dušan Bavdek, skladatelj, predsednik Društva slovenskih skladateljev, Vito Žuraj, skladatelj, Luka Juhart, akordeonist, skladatelj). Skladbe bodo napisane na besedila uveljavljenih slovenskih pesnic in pesnikov, katerih izbor je iz svoje pesniške zbirke Mozaiki pripravila Slovenska matica.
Ob praznovanju 160-letnice Slovenske matice in ob slovenskem kulturnem prazniku bo v sodelovanju z Glasbeno matico 4. februarja 2024 v Viteški dvorani ljubljanskih Križank potekal slavnostni koncert krstnih izvedb, na katerem se bodo predstavili izbrani mladi skladatelji s svojimi novimi deli.
V okviru istega projekta Slovenska matica razpisuje pesniški natečaj za mlade, dijake in študente iz Slovenije in zamejstva. Nagrajenke in nagrajenci, mlade pesnice in pesniki, bodo slovesno razglašeni na prireditvi ob praznovanju 160-letnice Slovenske matice, njihove izbrane pesmi v slovenskem jeziku bodo objavljene v Glasniku Slovenske matice in na spletni strani Slovenske matice, v sodelovanju z Glasbeno matico pa bodo v prihodnjem letu 2025 tudi uglasbene in v uglasbeni različici predstavljene na naslednjem skupnem koncertu Glasbene matice in Slovenske matice.
Več o natečaju na spletni strani Slovenske matice.
Dogodek soorganizirata Slovenska matica in Glasbena matica Ljubljana.

Matičini simpoziji in posveti

Petek, 10. 11., od 9. do 18. ure
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Simpozij ob 100-letnici rojstva akademika prof. dr. Ivana Gamsa
Na simpoziju, posvečenem 100-letnici rojstva geografa akademika prof. dr. Ivana Gamsa, bomo celovito predstavili akademikovo življenjsko pot ter njegov strokovni in znanstveni prispevek k razvoju geografije in krasoslovja ter drugih področij.
Dogodek soorganizirajo Slovenska matica, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zveza geografov Slovenije in Geomorfološko društvo Slovenije.

Sreda, 22. 11., od 9.00 do 14.30
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Simpozij ob 100-letnici smrti pisatelja in politika dr. Ivana Tavčarja
Na simpoziju, posvečenem 100-letnici smrti pisatelja in politika dr. Ivana Tavčarja, ki je bil med letoma 1918 in 2020 tudi predsednik Slovenske matice, bomo z različnih vidikov osvetlili pomen Tavčarjevega literarno-umetniškega, kulturnega, političnega in odvetniškega delovanja.
Dogodek soorganizirata Slovenska matica in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Sreda, 29. 11., od 9. do 14. ure
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Znanstveni posvet Književna republika Borisa Pahorja
Posvet bo potekal v okviru znanstvenoraziskovalnega projekta Književna republika Borisa Pahorja, ki ga financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije in ga na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU vodi prof. dr. Urška Perenič, ki je tudi vodja posveta.
Dogodek soorganizirata Slovenska matica in založba Beletrina.

Matičino predavanje

Torek, 14. 11., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Zasl. prof. dr. Jože Vižintin: Tribologija kot veda in znanost
Prof. dr. Jože Vižintin je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, predaval je na Fakulteti za strojništvo. Vse do upokojitve je vodil Center za tribologijo in tehnično diagnostiko. Izraz tribologija izhaja iz starogrščine in označuje nauk o trenju, obrabi in mazanju. V predavanju bo najprej prikazan kratek pregled razvoja tribologije v Sloveniji, njeno področje, od trenja in obrabe do vrste maziv in njihove sestave. Prikazan bo tudi njen gospodarski pomen s stališča prihranja energije.
Predavanje sodi v cikel, ki ga organizira Naravoslovno-tehniški odsek Slovenske matice.

Matičina novinarska konferenca

Sreda, 15. 11., ob 11. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev novih knjig Slovenske matice
Na tokratni novinarski konferenci bomo predstavili knjige in zbornik, ki so nedavno izšli pri Slovenski matici. Dr. Bogomila Kravos bo spregovorila o avtobiografiji Moj Trst, ki je izšla v zbirki Spomini in srečanja, prof. dr. Denis Poniž bo predstavil svojo najnovejšo esejistično zbirko Videnja in védenja, prof. dr. Irena Avsenik Nabergoj pa obsežno monografijo Izvori podobe Judov v starejši slovenski književnosti. Obenem smo po dvajsetih letih obnovili Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, ki vsebuje različne prispevke uglednih strokovnjakov iz zgodovine naravoslovnih znanosti in tehnike. Na novinarski konferenci ga bo predstavil uredniški odbor, ki ga sestavljajo akad. prof. dr. Tadej Bajd, dr. Drago Kladnik in mag. Andrej Seliškar.

Matica pod zvezdami

Torek, 7. 11., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Pogovor o knjigi prof. dr. Denisa Poniža Videnja in védenja
Prof. dr. Denis Poniž je v preteklosti že objavil vrsto esejističnih zbirk in tudi strokovno razpravo o eseju. V tokratni zbirki pa pozornost posveča predvsem človeku, družbi in naravi, da bi tako našel odgovor na vprašanje o stanju sodobne kulture pri nas in v Evropi. Z avtorjem se bo pogovarjala tajnica-urednica Slovenske matice doc. dr. Ignacija Fridl Jarc, ki je knjigo tudi uredila.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Sreda, 8. 11., ob 13. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev Slovenske matice in srečanje s pisateljico Natašo Konc Lorenzutti
Slovensko matico bodo obiskali mladi novinarji OŠ Ledina. Spoznali bodo zgodovino Slovenske matice, se srečali z avtorico Natašo Konc Lorenzutti, se z njo pogovarjali o njeni literaturi in romanu Senca brez človeka in po dogodku pripravili različna novinarska poročila in intervju.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Četrtek, 9. 11., ob 19. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Pesniški trialog Neže Zajc, Miljane Cunta in Braneta Senegačnika
Na odru Slovenske matice se bodo v umetniškem večeru združili trije pesniki, ki so objavili svoje pesniške zbirke v Matičini zbirki Mozaiki. Pesniški večer bodo ustvarjali Neža Zajc, Miljana Cunta in Brane Senegačnik, njihove pesniške glasove pa bo povezovala glasba, ki jo bo izvajal violončelist prof. Vladimir Kovačič.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Mestna občina Ljubljana.

Četrtek, 16. 11., ob 17. uri

Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Zaključek naravoslovnega natečaja za mlade in predstavitev Zbornika za zgodovino naravoslovja in tehnike
Slovenska matica je ob finančni podpori podjetja Krka d.o.o. in v sodelovanju s Prirodoslovnim društvom Slovenije objavila naravoslovni natečaj za mlade za najboljše naravoslovno predavanje na temo Narava in človek. Strokovna komisija v sestavi prof. dr. Jernej Pavšič (predsednik) ter akad. prof. dr. Matija Gogala in prof. dr. Zvezdan Pirtošek (člana) je odločila, da bo nagrado prejel Gaj Kušar, ki se bo ob slavnostni razglasitvi in podelitvi nagrade tudi predstavil s svojim predavanjem z naslovom Aristotel in začetki biologije. Na dogodku bomo pozornost posvetili tudi oživitvi Zbornika za zgodovino naravoslovja in tehnike, ki bo po dveh desetletjih premora začel znova izhajati. Predstavili ga bodo člani uredniškega odbora, akad. prof. dr. Tadej Bajd, dr. Drago Kladnik in mag. Andrej Seliškar, v pogovoru s tajnico-urednico Slovenske matice dr. Ignacijo Fridl Jarc.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Mestna občina Ljubljana.

Četrtek, 30. 11., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Pogovor o knjigi dr. Bogomile Kravos Moj Trst
Dr. Bogomila Kravos je pri Slovenski matici izdala že tri knjige. Zadnja z naslovom Moj Trst je avtobiografski zapis o Trstu avtoričine mladosti in pogled nanj s perspektive zrelih let. Slovenstvo in Slovenci v Trstu nekoč in danes ter odnos matične domovine do njih bodo osrednje teme pogovora, ki ga bo vodila tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.


Matičina odprta vrata

Četrtek, 9. 11., ob 17. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predstavitev knjige Eveline Umek P’nče
V sodelovanju s tržaško založbo Mladika bomo predstavili avtobiografsko pripoved P’nče Eveline Umek, v kateri avtorica popisuje svojo mladost pri Sv. Ivanu. Pogovor o knjigi bodo oblikovali pisateljica Evelina Umek, filozof in pisatelj doc. dr. Igor Škamperle, ilustrator Štefan Turk in urednica založbe Mladika Nadia Roncelli.
Dogodek soorganizirata Slovenska matica in Založba Mladika.
Dogodek sodi v cikel prireditev, ki ga finančno podpira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ponedeljek, 13. 11., ob 17. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Predavanje in pogovor o knjigi prof. dr. Barbare Bajd Človečnjaki – kdo smo, od kod prihajamo?
Članica Slovenske matice prof. dr. Barbara Bajd bo predstavila svojo knjigo za mlade, v kateri opisuje razvoj človeštva skozi zgodovino. Delo z naslovom Človečnjaki – kdo smo, od kod prihajamo?, ki je izšlo pri založbi Hart, je leta 2022 prejelo tudi priznanje zlata hruška, nagrado za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo.
Dogodek soorganizirata Slovenska matica in Založba Hart.

Sreda, 15. 11., ob 18. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8/I, Ljubljana
Okrogla miza Mediji danes
Tokratna Matičina okrogla miza bo posvečena medijem. Na njej bodo sodelovali dr. Igor Lukšič, dr. Peter Gregorčič, Ksenija Horvat in Peter Merše.
Dogodek soorganizirata Slovenska matica in Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo.

Matičina knjižna potovanja

Sreda, 8. 11., ob 17. uri
Knjižnica Mirana Jarca, Rozmanova ulica 28, Novo mesto
Predstavitev knjige prof. dr. Vesne Mikolič Ali bereš Cankarja?
V spomin na 105. obletnico smrti Ivana Cankarja, velikega mojstra slovenske besede, bo prof. dr. Vesna Mikolič predstavila svojo knjigo Ali bereš Cankarja?, s katero poskuša Cankarjevo poetiko približati čim širšemu bralstvu.
Dogodek soorganizirajo Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine ter Slovenska matica.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Četrtek, 16. 11., ob 18. uri
Valvasorjeva knjižnica Krško, Cesta krških žrtev 26, Krško
Predstavitev knjige prof. dr. Vesne Mikolič Ali bereš Cankarja?
Slavistično društvo Posavja prireja predstavitev knjige Ali bereš Cankarja? prof. dr. Vesne Mikolič in seznanitev čim širše javnosti z metodami, s katerimi želi avtorica mladim približati vstop v Cankarjevo literaturo.
Dogodek soorganizirajo Slavistično društvo Posavja, Valvasorjeva knjižnica Krško in Slovenska matica.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Torek, 21. 11., ob 16.30
I. gimnazija Celje, Kajuhova 2, Celje
Predstavitev knjige prof. dr. Vesne Mikolič Ali bereš Cankarja?
Slavistično društvo Celje prireja predstavitev knjige Ali bereš Cankarja? prof. dr. Vesne Mikolič in seznanitev dijakov in učiteljev z metodami, s katerimi želi avtorica mladim približati vstop v Cankarjevo literaturo.
Dogodek soorganizirajo Slavistično društvo Celje, I. gimnazija Celje in Slovenska matica.
Dogodek sodi v cikel literarnih prireditev, ki ga finančno podpira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Matičina čezmejna gostovanja

Ponedeljek, 13. 11. 2023, ob 20.30
Peterlinova dvorana, Ulica Donizetti 3, Trst, Italija
Predstavitev slikarskega opusa akademika Andreja Jemca
V Trstu bomo počastili slikarja akademika Andreja Jemca. Umetnostni zgodovinar akademik prof. dr. Milček Komelj bo predstavil njegov slikarski opus, tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc pa bo v pogovoru s slikarjem Jemcem predstavila monografijo o njegovem življenjskem delu z naslovom Slike.
Dogodek soorganizirata Društvo slovenskih izobražencev v Trstu in Slovenska matica.
Dogodek sodi v cikel prireditev, ki ga finančno podpira Agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Matica na sejmih

Torek, 21. 11., do nedelje, 26. 11.
Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana
39. Slovenski knjižni sejem
Slovenska matica se bo na 39. Slovenskem knjižnem sejmu predstavljala s samostojno stojnico. Na sejmu načrtujemo tudi predstavitve Matičinih knjig. Program predstavitev bomo objavili naknadno.

Vsi dogodki v organizaciji Slovenske matice so brezplačni.

Posnetke prireditev v prostorih Slovenske matice si lahko ogledate Youtube kanalu Slovenske matice.

Košarica je prazna